ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.2/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 203.47 KB 113
ปพ.5ป.1/2วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.77 KB 110
แบบบันทึกหนังสือยืมเรียน (ครูประจำชั้น) ปีการศึกษา2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.5 KB 129
แบบบันทึกสรุปชั่วโมงอบรมครู Word Document ขนาดไฟล์ 12.77 KB 142
แบบรายงานผลการอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 76.86 KB 134
แฟ้มสะสมผลงานครู Word Document ขนาดไฟล์ 141.46 KB 162
แฟ้มสะสมผลงานผู้บริหาร Word Document ขนาดไฟล์ 57.95 KB 133
แบบฟอร์มส่งรายชื่อสอบธรรมศึกษา เอก Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.27 KB 145
แบบฟอร์มส่งรายชื่อสอบธรรมศึกษา โท Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.34 KB 147
แบบฟอร์มส่งรายชื่อสอบธรรมศึกษา ตรี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.24 KB 144
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 104.82 KB 181
ปกโครงสร้างรายวิชาและกำหนดการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 117.4 KB 260
หัวกระดาษข้อสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ60 Word Document ขนาดไฟล์ 44.45 KB 229
ปกบันทึกหลังแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 42.43 KB 342
โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 26.18 KB 312
แบบฟอร์มข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 35.7 KB 346
แบบฟอร์มบันทึกชื่อทำวุฒิบัตรนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.09 KB 237
จัดรถรับส่งนักเรียนไปเข้าค่ายปากบ่อช่อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.07 KB 229
โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-Day camp Word Document ขนาดไฟล์ 53.26 KB 11527
ใบสมัคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 796 KB 314
เอกสารตัวอย่าง O-NET 2559
เฉลยวิทยาศาสตร์ o-net 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.81 KB 214
เฉลยคณิตศาสตร์ o-net 2558 216
เฉลยภาษาอังกฤษ o-net 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.21 KB 221
เฉลยสังคม o-net 2558 213
เฉลยภาษาไทย o-net 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.76 KB 221
o-net วิทยาศาสตร์ 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 215
o-net คณิตศาสตร์ 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 205
o-net ภาษาอังกฤษ 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 217
o-net สังคม 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 215
o-net ภาษาไทย 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 214
เฉลย pre-onet 2559 ทุกวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 807.76 KB 248
เกณฑ์การตรวจฉับับสมบูรณ์ สทศ 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.2 KB 213
การตอบอัตนัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 468.41 KB 224
แบบทดสอบ Test spec Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 253.84 KB 222
รูปแบบข้อสอบ โอเน็ทรวม ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.97 KB 225
ตัวอย่างข้อสอบอัตนัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 791.26 KB 243
ตัวอย่างข้อสอบโอเน็ท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 342.01 KB 222
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ โอเน็ท 220
ปพ.6-8(2562)
Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 311.37 KB 119
โครงการระดับประถม
โครงการบริหารแบบมีส่วนร่วม Word Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 115
โครงการอาหารเสริมนม Word Document ขนาดไฟล์ 26.8 KB 112
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 31.95 KB 110
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ Word Document ขนาดไฟล์ 34.66 KB 110
โครงการยอดนักอ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 38.54 KB 112
โครงการนิทรรศการวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 110
โครงการคณิตคิดเร็ว Word Document ขนาดไฟล์ 35.65 KB 113
โครงการแข่งขันทัึกษะทางวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 25.49 KB 108
โครงการส่งเสริมการกล้าแสดงออก Word Document ขนาดไฟล์ 50.8 KB 114
โครงการนิเทศภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 33.97 KB 110
โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น Word Document ขนาดไฟล์ 43.18 KB 110
โครงห้องเรียนคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 33.47 KB 110
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 34.54 KB 106
โครงการภาษาสู่สากล Word Document ขนาดไฟล์ 31.65 KB 106
โครงการผลิตสื่อการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 28.81 KB 107
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 33.11 KB 107
โครงการอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 33.17 KB 108
โครงการสารเสพติด Word Document ขนาดไฟล์ 31.21 KB 104
โครงการส่งเสริมระเบียบบวินัย Word Document ขนาดไฟล์ 30.78 KB 110
โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 48.76 KB 105
โครงการส่งเสริมความกตัญญู Word Document ขนาดไฟล์ 54.51 KB 108
โครงการประชาธิปไตย Word Document ขนาดไฟล์ 34.02 KB 109
โครงการมารยาทไทย 109
โครงการGoodmail Goodhealt Word Document ขนาดไฟล์ 44.73 KB 110
โครงการวันลอยกระทง Word Document ขนาดไฟล์ 32.53 KB 103
โครงการคนดีศรีมูลนิธิ Word Document ขนาดไฟล์ 64.46 KB 108
ปพ.5 ปีการศึกษา 2563 ป.5/1
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.69 KB 105
ปพ.5 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.14 KB 105
ปพ.5 การงานอาชีพ ป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.13 KB 105
ปพ.5 วิชา ศิลปะ ดนตรี ป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.12 KB 104
ปพ.5 สุขศึกษาพลศึกษา ป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.08 KB 104
ปพ.5 ประวัติศาสตร์ ป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.27 KB 107
ปพ.5 สังคม ป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.26 KB 105
ปพ.5 วิทยาศาสตร์ ป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.27 KB 105
ปพ.5 คณิตศาสตร์ ป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.16 KB 105
ปพ.5 ภาษาไทย ป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.1 KB 105
ปพ.5 ปีการศึกษา 2563 ป.5/2
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.7 KB 105
ปพ.5 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.44 KB 104
ปพ.5 การงานอาชีพ ป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.4 KB 105
ปพ.5 วิชา ศิลปะ ดนตรี ป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.36 KB 104
ปพ.5 สุขศึกษาพลศึกษา ป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.41 KB 104
ปพ.5 ประวัติศาสตร์ ป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.5 KB 108
ปพ.5 สังคม ป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.51 KB 105
ปพ.5 วิทยาศาสตร์ ป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.58 KB 104
ปพ.5 คณิตศาสตร์ ป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.42 KB 106
ปพ.5 ภาษาไทย ป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.4 KB 106
ปพ.5 ปีการศึกษา 2563 ป.5/3
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.72 KB 104
ปพ.5 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.41 KB 104
ปพ.5 การงานอาชีพ ป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.23 KB 106
ปพ.5 วิชา ศิลปะ ดนตรี ป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.21 KB 104
ปพ.5 สุขศึกษาพลศึกษา ป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.13 KB 104
ปพ.5 ประวัติศาสตร์ ป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.5 KB 107
ปพ.5 สังคม ป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.5 KB 106
ปพ.5 วิทยาศาสตร์ ป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.55 KB 104
ปพ.5 คณิตศาสตร์ ป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.31 KB 104
ปพ.5 ภาษาไทย ป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.37 KB 105
โครงการอนุบาล
ุโครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น Word Document ขนาดไฟล์ 43.04 KB 111
โครงการส่งเสริมสาระการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 30.7 KB 104
โครงการบริหารแบบมีส่วนร่วม Word Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 106
โครงการแข่งขันทัึกษะทางวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 31.43 KB 104
โครงการส่งเสริมการกล้าแสดงออก Word Document ขนาดไฟล์ 37.03 KB 111
โครงการนิเทศภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 30.78 KB 107
โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น Word Document ขนาดไฟล์ 43.2 KB 106
โครงการสารเสพติด Word Document ขนาดไฟล์ 33.16 KB 105
โครงการส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 30.78 KB 105
โครงการส่งเสริมระเบียบบวินัย Word Document ขนาดไฟล์ 31.19 KB 108
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 48.76 KB 105
โครงการส่งเสริมความกตัญญู Word Document ขนาดไฟล์ 1.55 MB 109
โครงการส่งเสริมการกล้าแสดงออก Word Document ขนาดไฟล์ 32.88 KB 113
โครงการGoodmail Goodhael Word Document ขนาดไฟล์ 28.23 KB 110
โครงการมารยาทไทย Word Document ขนาดไฟล์ 30.3 KB 104
โครงการคนดีศรีมูลนิธิ Word Document ขนาดไฟล์ 64.94 KB 110
โครงการวันลอยกระทง Word Document ขนาดไฟล์ 42.11 KB 106
โครงการคนดีศรีมูลนิธิ Word Document ขนาดไฟล์ 55.59 KB 111
ปพ.5 ป.1/1 ปีการศึกษา 2563
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.1/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.24 KB 107
ปพ.5ป.1/3วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.08 KB 105
ปพ.5ป.1/1วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.13 KB 105
ปพ.5ป.1/1วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.08 KB 105
ปพ.5ป.1/1วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.97 KB 106
ปพ.5ป.1/1วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.06 KB 105
ปพ.5ป.1/1วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.07 KB 105
ปพ.5ป.1/1วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.17 KB 105
ปพ.51/1วิชาวิท Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.3 KB 106
ปพ.51/1วิชาคณิต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.08 KB 106
ปพ.5ป1/1วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.02 KB 105
ปพ.5 ป.1/2 ปีการศึกษา 2563
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.1/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.68 KB 105
ปพ.5ป.1/3วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.82 KB 105
ปพ.5ป.1/2วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.82 KB 106
ปพ.5ป.1/2วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.82 KB 105
ปพ.5ป.1/2วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.98 KB 105
ปพ.5ป.1/2วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.99 KB 104
ปพ.5ป.1/2วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.97 KB 103
ปพ.5ป.1/2วิชาวิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 559.11 KB 103
ปพ.5ป.1/2วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.96 KB 104
ปพ.5ป.1/2วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.92 KB 103
ปพ.5 ป.1/3 ปีการศึกษา 2563
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.1/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.06 KB 106
ปพ.5ป.1/3วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.61 KB 104
ปพ.5ป.1/3วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.73 KB 104
ปพ.5ป.1/3วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.61 KB 105
ปพ.5ป.1/3วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.66 KB 106
ปพ.5ป.1/3วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.72 KB 105
ปพ.5ป.1/3วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.73 KB 106
ปพ.5ป.1/3วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.76 KB 105
ปพ.5ป.1/3วิชาวิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.86 KB 104
ปพ.5ป.1/3วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.63 KB 104
ปพ.5ป.1/3วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.59 KB 107
ปพ.5 ป.2/1 ปีการศึกษา 2563
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.2/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 203.58 KB 105
ปพ.5ป.2/1วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.74 KB 104
ปพ.5ป.2/1วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.66 KB 104
ปพ.5ป.2/1วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.61 KB 108
ปพ.5ป.2/1วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.68 KB 105
ปพ.5ป.2/1วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.68 KB 105
ปพ.5ป.2/1วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.79 KB 105
ปพ.5ป.2/1วิชาวิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.89 KB 104
ปพ.5ป.2/1วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.74 KB 106
ปพ.5ป.2/1วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.7 KB 105
ปพ.5 ป.2/2 ปีการศึกษา 2563
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.2/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 203.82 KB 107
ปพ.5ป.2/2วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.22 KB 105
ปพ.5ป.2/2วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.7 KB 105
ปพ.5ป.2/2ศิลปะ/ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.53 KB 107
ปพ.5ป.2/2วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.6 KB 105
ปพ.5ป.2/2วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.75 KB 105
ปพ.5ป.2/2วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.72 KB 104
ปพ.5ป.2/2วิชาวิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.74 KB 105
ปพ.5ป.2/2วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.6 KB 105
ปพ.5ป.2/2วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.56 KB 105
ปพ.5 ป.2/3 ปีการศึกษา 2563
ปพ.5ป..2/3วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.07 KB 104
ปพ.5ป..2/3วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.2 KB 106
ปพ.5ป..2/3วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.04 KB 105
ปพ.5ป..2/3วิชาสุขศึษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.25 KB 104
ปพ.5ป..2/3วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.1 KB 105
ปพ.5ป..2/3วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.23 KB 105
ปพ.5ป..2/3วิชาวิทยาศาสตร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.25 KB 106
ปพ.5ป..2/3วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.11 KB 106
ปพ.5ป.2/3วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.19 KB 104
ปพ.5 ป.3/1 ปีการศึกษา 2563
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.3/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 203.7 KB 104
ปพ.5ป..3/1วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.37 KB 105
ปพ.5ป.3/1วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.51 KB 105
ปพ.5ป..3/1วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.32 KB 105
ปพ.5ป..3/1วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.39 KB 104
ปพ.5ป..3/1วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.37 KB 104
ปพ.5ป..3/1วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.5 KB 107
ปพ.5ป..3/1วิชาวิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.66 KB 106
ปพ.5ป..3/1วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.36 KB 105
ปพ.5ป.3/1วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.33 KB 105
ปพ.5 ป.3/2 ปีการศึกษา 2563
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.3/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.35 KB 109
ปพ.5ป..3/2วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.26 KB 104
ปพ.5ป.3/2วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.23 KB 104
ปพ.5ป..3/2วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.19 KB 105
ปพ.5ป..3/2วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.25 KB 106
ปพ.5ป..3/2วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.27 KB 105
ปพ.5ป..3/2วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.35 KB 105
ปพ.5ป..3/2วิชาวิทยาศาสตร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.39 KB 104
ปพ.5ป.3/2วิชาคณิต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.41 KB 105
ปพ.5ป.3/2วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.2 KB 105
ปพ.5 ป.3/3 ปีการศึกษา 2563
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.3/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.44 KB 106
ปพ.5ป..3/3วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.34 KB 105
ปพ.5ป.3/3วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.32 KB 104
ปพ.5ป..3/3วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.27 KB 106
ปพ.5ป..3/3วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.35 KB 104
ปพ.5ป..3/3วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.37 KB 104
ปพ.5ป..3/3วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.49 KB 105
ปพ.5ป..3/3วิชาวิทยาศาสตร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.5 KB 105
ปพ.5ป3/3วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.16 KB 106
ปพ.5ป.3/3วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.12 KB 105
ปพ.5 ปีการศึกษา 2563 ป.4/1
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.4 KB 106
ปพ.5 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 569.79 KB 105
ปพ.5 วิชาการงานอาชีพ ป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 569.76 KB 106
ปพ.5 วิชา ศิลปะ ดนตรี ป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 569.81 KB 105
ปพ.5 วิชาสุขศึกษาพลศึกษา ป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 569.73 KB 104
ปพ.5 วิชาประวัติศาสตร์ ป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 569.98 KB 107
ปพ.5 วิชาสังคม ป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 569.88 KB 105
ปพ.5 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 569.71 KB 106
ปพ.5 วิชาคณิตศาสตร์ ป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 569.71 KB 113
ปพ.5 วิชาภาษาไทย ป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 569.67 KB 106
ปพ.5 ปีการศึกษา 2563 ป.4/2
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.4/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.58 KB 106
ปพ.5ป..4/2วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.26 KB 105
ปพ.5ป.4/2วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.37 KB 105
ปพ.5ป..4/2วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.33 KB 107
ปพ.5ป.4/2วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.4 KB 104
ปพ.5ป..4/2วิชาประวัติศาสร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.44 KB 105
ปพ.5ป..4/2วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.52 KB 104
ปพ.5ป..4/2วิชาวิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.54 KB 104
ปพ.5ป4/2วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.3 KB 106
ปพ.5ป.4/2วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.23 KB 104
ปพ.5 ปีการศึกษา 2563 ป.4/3
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.4/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.42 KB 106
ปพ.5ป..4/3วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.35 KB 106
ปพ.5ป.4/3วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.34 KB 105
ปพ.5ป..4/3วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.3 KB 106
ปพ.5ป.4/3วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.36 KB 106
ปพ.5ป..4/3วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.38 KB 107
ปพ.5ป..4/3วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.48 KB 105
ปพ.5ป..4/3วิชาวิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.49 KB 104
ปพ.5ป4/3วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.36 KB 106
ปพ.5ป.4/3วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.19 KB 105
ปพ.5 ปีการศึกษา 2563 ป.6/1
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.92 KB 108
ปพ.5 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.64 KB 105
ปพ.5 วิชาการงานอาชีพ ป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.59 KB 105
ปพ.5 วิชาศิลปะดนตรี ป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.7 KB 105
ปพ.5 วิชาสุขศึกษาพลศึกษา ป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.7 KB 105
ปพ.5 วิชาประวัติศาสตร์ ป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.8 KB 104
ปพ.5 วิชาสังคม ป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.8 KB 104
ปพ.5 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.81 KB 104
ปพ.5 วิชาคณิตศาสตร์ ป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.65 KB 104
ปพ.5 วิชาภาษาไทย ป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.62 KB 106
ปพ.5 ปีการศึกษา 2563 ป.6/2
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.74 KB 105
ปพ.5 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.51 KB 105
ปพ.5 วิชาการงานอาชีพ ป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.47 KB 106
ปพ.5 วิชาศิลปะดนตรี ป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.44 KB 105
ปพ.5 วิชาสุขศึกษาพลศึกษา ป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.47 KB 106
ปพ.5 วิชาประวัติศาสตร์ ป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.6 KB 105
ปพ.5 วิชาสังคม ป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.6 KB 105
ปพ.5 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.66 KB 105
ปพ.5 วิชาคณิตศาสตร์ ป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.44 KB 106
ปพ.5 วิชาภาษาไทย ป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.46 KB 107
ปพ.5 ปีการศึกษา 2563 ป.6/3
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 205.14 KB 104
ปพ.5 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.49 KB 105
ปพ.5 วิชาการงานอาชีพ ป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.46 KB 106
ปพ.5 วิชาศิลปะดนตรี ป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.29 KB 104
ปพ.5 วิชาสุขศึกษาพลศึกษา ป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.38 KB 105
ปพ.5 วิชาประวัติศาสตร์ ป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.57 KB 104
ปพ.5 วิชาสังคม ป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.58 KB 105
ปพ.5 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.62 KB 106
ปพ.5 วิชาคณิตศาสตร์ ป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.41 KB 105
ปพ.5 วิชาภาษาไทย ป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.45 KB 108