ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
12 ส.ค. 63 แสดงผลงานครู
01 ก.ค. 63 เปิดเรียนทุกระดับชั้น อนุบาล1-ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ/ชุดนักเรียนตามตาราง โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ
27 มิ.ย. 63 รายงานตัว มอบตัววันสุดท้าย (สำหรับนักเรียนตกหล่น)
รายงานตัวและมอบตัว ประชุมผู้ปกครองวันสุดท้าย นักเรียนที่ไม่ได้มาตามกำหนดการของโรงเรียนให้แจ้งครูประจำชั้นให้ทราบล่วงหน้าเพื่อบริหารจัดการจำนวนนักเรียน เพื่อลดความแออัด
ลานกิจกรรม/นักเรียนแต่งชุดนักเรียน/ผู้ปกครองแต่งกายสุภาพ โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ
24 มิ.ย. 63 ถึง 26 มิ.ย. 63 เปิดเรียนอนุบาล1 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่1
วันที่ 24-26 มิถุนายน 2563 เปิดเตรียมความพร้อม นักเรียนอนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ/ชุดนักเรียน โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ
23 มิ.ย. 63 รายงานตัว ป.4-ป.6
เริ่มเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ประชุมผู้ปกครองเวลา10.00 น.
ลานกิจกรรมโรงเรียน/นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน /ผู้ปกครองชุดสุภาพ โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ
22 มิ.ย. 63 รายงานตัว ป.1-ป.3
รายงานตัวเริ่มเวลา 08.00 น. ป.1-ป.3 ประชุุมผู้ปกครองเวลา 10.00 น.
ลานกิจกรรม/นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน/ผู้ปกครองชุดสุภาพ โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ
20 มิ.ย. 63 รายงานตัว อนุบาล 1- อนุบาล3
รายงานตัว เริ่มเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ประชุมผู้ปกครอง เวลา 10.00 น.
ลานกิจกรรมโรงเรียน/แต่งกายสุภาพ นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ
19 มิ.ย. 63 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ห้องประชุมโรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ/แต่งกายสุภาพ โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ
17 มิ.ย. 63 ประชุมครูและบุคลากรทุกคน
ประชุมเวลา 08.30น. หลวงพ่อพระครูวรกิจจาทรเป็นประธาน
ณ ห้องประชุมโรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ/แต่งกายสุภาพ โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ
03 ต.ค. 62 พิธีมอบถ้วยรางวัลการกีฬาสีระดับอนุบาล
แข่งขันกีฬาสีระดับอนุบาล 1-3
แต่งกายตามคณะสี โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ
30 ก.ย. 62 ถึง 04 ต.ค. 62 กิจกรรมกีฬาสีทุกระดับชั้น อนุบาล- ป.6
วันเริ่มแข่งขันกีฬาสีโรงเรียน ทุกระดับชั้น สัปดาห์แข่งกีฬาสี เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน - วันที่ 4 ตุลาคม 2562
ลาดกิจกรรมวัดปากบ่อ /แต่งกายตามคณะสี โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ
30 ก.ย. 62 ถึง 01 ต.ค. 62 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการจัดทำนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
ครูที่โรงเรียนส่งเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2 คน คือ 1.นางสาวทัศวรรณ  พุฒพันธ์ หัวหน้าวิชาการปฐมวัย  2.นางสาวริตา  พิมาทัย  หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการจัดทำนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร/แต่งกายตามหนังสือคำสั่งของโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
30 ก.ย. 62 ถึง 02 ต.ค. 62 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Active Learning จังหวัดนครนายก
ผู้บริหาร คณะครู จำนวน 10 คน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน- 2 ตุลาคม 2562 
ณ โรงแรมชลฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

1.1 นางอร่ามรัตน์      บุญยรักษ์โยธิน

1.2 นายประเสริฐ       นาคพิมพ์

1.3 นายเทวา            สาระสี

1.4 นางวันเพ็ญ         ยอดจิตร

1.5 นายเดช              ตรีวิเศษ

1.6 นายชิษณุชา        ชื่นจิต

1.7 นายอำนาจ         รักกิจ

1.8 นายสนธยา         ชาภักดี

1.9 นายอำนาจ         ภูมิสุข

1.10 นางสุปราณี       เกตุจิตร์

ณ โรงแรมชลฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก/การแต่งกายตามหนังสือคำสั่งของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัด และ สช.
30 ก.ย. 62 ถึง 02 ต.ค. 62 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Active Learning ที่ กทม
ครูที่โรงเรียนส่งเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 คน คือ 1. นางสาวสุุจิตรา  ศรีทอง หัวหน้าสายชั้น ป.5  2.นางสุชีวัน เอกฉันท์ ครูประจำชั้น ป.2 อบรมระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กทม.
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กทม./การแต่งกายตามหนังสือคำสั่งของโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
26 ก.ย. 62 ถึง 27 ก.ย. 62 สอบปลายภาคเรียน ป.1-6
สอบวัด ประเมินผล ปลายภาคเรียนที่ 1
ปกติตามวันที่โรงเรียนกำหนด งานบริหารวิชาการ
25 ก.ย. 62 ผู้บริหาร คณะครู ร่วมกิจกรรม กับ สช. ที่เมืองทองธานี
ครูที่โรงเรียนส่งเข้าร่วมกิจกรรม 6 คน ดังนี้
1.นางอร่ามรัตน์ บุญยรักษ์โยธิน
2.นางอรุณเพ็ญ คำหว่าน
3.นางชญาภรณ์ ชนะภัย
4.นางวันเพ็ญ  ยอดจิตร
5.นายสนธยา  ชาภักดี
6.นางจารีพัฒน์  วีระโสภณ
 รถออกจากโรงเรียนเวลา 05.30 ที่หน้าโรงเรียน
เมืองทองธานี/เสื้อสีชมพู สูทโรงเรียนทับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
23 ก.ย. 62 หน่วยงานต้นสังกัดมาตรวจนิเทศ
หน่วยงานต้นสังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มาตรวจนิเทศติดตามงานโรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ
แต่งกายปกติตามระเบียบของโรงเรียน โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ
11 ก.ย. 62 นำนักเรียนเข้าฟังแนะแนวการบรรพชาสามเณรภาคฤดูหนาว
เรียนครูประจำชั้น ป.3-6 ส่งนักเรียนชายที่นับถือศาสนาพุทธ เข้าร่วมฟังการแนะแนว ที่อาคารเอนกประสงค์ชั้น 1 เวลา 14.30 น. (มอบหมายให้ครู อำนาจ ภูมิสุข  ครูจิรศักดิ์ นามวาส และครูกีรติ ขำกฤษ ดูแลควบคุมนักเรียนในช่วงเข้าฟังแนะแนว) ครูและนักเรียนหญิงที่ไม่ได้เข้าร่วมและนักเรียนชั้นอื่น ๆ ให้เข้ากิจกรรมสี ตามปกติ 
เอนกประสงค์ชั้น 1/ ชุดตามสีปกติ โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ,วัดปากบ่อ
10 ก.ย. 62 นำนักเรียนร่วมบันทึกรายการโทรทัศน์
นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 เข้าร่วมกิจกรรมที่โดมริมน้ำ เพื่อบันทึกรายการโทรทัศน์ เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป โดยการประสานงานของการไฟฟ้านครหลวง
โดมริมคลองวัดปากบ่อ/นักเรียนแต่งกายชุดพละ โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ,การไฟฟ้านครหลวง
10 ก.ย. 62 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
นักเรียน ป.1-3 เข้าร่วมกิจกรรม  เวลา 08.30-09.30 น. ครูผู้ดูแลนักเรียนคือ คือที่ทำการสอนในคาบแรกของวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562
ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 3 / นักเรียนแต่งกายปกติ ตามระเบียบของโรงเรียน บริษัท เยเนอรัล แคร์ โปรดักส์ จำกัด
10 ก.ย. 62 นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจัดกรรมระดับปฐมวัย
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จำนวน 5 คน จัดกิจกรรมสันทนาการ ให้กับนักเรียนระดับอนุบาล 3 เวลา 09.00-11.00 น.
ลานกิจกรรมหน้าอาคาร2 / ชุดนักเรียนตามวันปกติ งานวิชาการระดับปฐมวัย
22 ส.ค. 62 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และกิจกรรมอาเซียน
จัดกิจกรรมบริเวณลานธรรมหน้าอาคาร 2
ชุดปกติประจำวัน โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ