คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวรกิจจาทร
ตำแหน่ง : ประธาน
ผู้แทนจาก : ผู้รับใบอนุญาต
ชื่อ-นามสกุล : นางบรรจง สีราทอง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางเสาวนีย์ เอกฉันท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวผาสุก อยู่เสนาสน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายทองสุข อ่วมงามอาจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางประครอง มีแสง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ตัวแทนผู้ปกคอง
ชื่อ-นามสกุล : นางอรุณเพ็ญ คำหว่าน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางอร่ามรัตน์ บุญยรักษ์โยธิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ผู้แทนจาก : กรรมการ/เลขานุการ