คณะผู้บริหาร

พระครูวรกิจจาทร
ผู้รับใบอนุญาต

พระครูอนุรักษ์ปัญญาทร
ผู้ช่วยผู้รับใบอนุญาต

นายประเสริฐ นาคพิมพ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร :

นางอร่ามรัตน์ บุญยรักษ์โยธิน
ผู้จัดการ

นายเทวา สาระสี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

นายอำนาจ รักกิจ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางนิตยา นาคพิมพ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางอรุณเพ็ญ คำหว่าน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป