คณะผู้บริหาร

พระครูวรกิจจาทร
ผู้รับใบอนุญาต

พระครูอนุรักษ์ปัญญาทร
ผู้ช่วยผู้รับใบอนุญาต

นายประเสริฐ นาคพิมพ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอร่ามรัตน์ บุญยรักษ์โยธิน
ผู้จัดการ

นายเทวา สาระสี
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

นายอำนาจ รักกิจ
หัวหน้างานบริหารบุคคล

นางนิตยา นาคพิมพ์
หัวหน้างานบริหารการเงิน

นางอรุณเพ็ญ คำหว่าน
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป