ครูประจำชั้นระดับประถมศึกษา

นายเทวา สาระสี
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

นางประเทืองทิพย์ ส่องแสง
ครูประจำชั้น ป.1/1

นางสาวสวย
ครูประจำชั้น ป.1/2

นางสาวสุณี ละอองทอง
ครูประจำชั้น ป. 1/3 หัวหน้าสาย ป.1

นางสาวอ้อมใจ อักขะราษา
ครูประจำชั้น ป.2/1 หัวหน้าสาย ป.2

นางสาวประภัสสร กังรวมบุตร
ครูประจำชั้น ป.2/2

นางสุชีวัน เอกฉันท์
ครูประจำชั้น ป.2/3

นางสาวศศิธร หล่มวิสัย
ครูประจำชั้น ป.3/1

นางสาวพัชรินทร์ ทองลิ้นจี่
ครูประจำชั้น ป.3/2

นางวันเพ็ญ ยอดจิตร
ครูประจำชั้น ป.3/3 หัวหน้าสาย ป.3

นายกีรติ ขำกฤษ
ครูประจำชั้น ป.4/1

นางสาวเบญจมาพร การดี
ครูประจำชั้น ป.4/2 หัวหน้าสาย ป.4

นายชวนันท์ อุ่นวงศ์
ครูประจำชั้น ป.4/3

นางรจนา มีแสง
ครูประจำชั้น ป.5/1

นางกนกวรรณ สาทิพย์จันทร์
ครูประจำชั้น ป.5/2

นางสาวสุจิตรา ศรีทอง
ครูประจำชั้น ป.5/3 หัวหน้าสาย ป.5

นางสาววรรณเพ็ญ กลิ่นสอน
ครูประจำชั้น ป.6/1

นางอนุพิณ ตินิโส
ครูประจำชั้น ป.6/2

นายเดช ตรีวิเศษ
ครูประจำชั้น ป.6/3 / หัวหน้าวิชาการประถมปลาย