ครูประจำชั้นระดับประถมศึกษา

นางสาวอนุพิณ ตินิโส
หัวหน้างานบริหารวิชาการระดับประถมศึกษา

นางประเทืองทิพย์ ส่องแสง
ครูประจำชั้น ป.1/1

นางสาวอ้อมใจ อักขะราษา
ครูประจำชั้น ป.1/2 หัวหน้าสาย ป.1

นางสาวศศิธร หล่มวิสัย
ครูประจำชั้น ป. 1/3

นางรจนา มีแสง
ครูประจำชั้น ป.2/1

นางกิ่งกาญจน์ เหลืองสุรรังษี
ครูประจำชั้น ป.2/2

นายอำนาจ ภูมิสุข
ครูประจำชั้น ป.2/3 หัวหน้าสายชั้น ป.2

นางสาวสุณี ละอองทอง
ครูประจำชั้น ป.3/1/หัวหน้าสาย ป.3

นางสาวพิรญาณ์ นาคพิมพ์
ครูประจำชั้น ป.3/2

นางสุปราณี เกตุจิตร์
ครูประจำชั้น ป.3/3

นายกีรติ ขำกฤษ
ครูประจำชั้น ป.4/1

นางสาวสุจิตรา ศรีทอง
ครูประจำชั้น ป.4/2 หัวหน้าสาย ป.4

นายชวนันท์ อุ่นวงศ์
ครูประจำชั้น ป.4/3

นางสุชีวัน เอกฉันท์
ครูประจำชั้น ป.5/1

นางกนกวรรณ สาทิพย์จันทร์
ครูประจำชั้น ป.5/2

นางสาวเบญจมาพร การดี
ครูประจำชั้น ป.5/3 หัวหน้าสาย ป.5

นางสาววรรณเพ็ญ กลิ่นสอน
ครูประจำชั้น ป.6/1/หัวหน้าสายชั้น ป.6

นางอนุพิณ ตินิโส
ครูประจำชั้น ป.6/2

นายเดช ตรีวิเศษ
ครูประจำชั้น ป.6/3