คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวทัศวรรณ พุฒพันธ์
หัวหน้างานบริหารวิชาการระดับปฐมวัย

นางจันทร์เพ็ญ จิตรถา
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวรัศมี สุนทรเบ้า
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางกิ่งกาญจน์ เหลืองสุรรังษี
ประจำชั้น1/3 หัวหน้าสายชั้น อนุบาล 1

นางสาวพิรญาณ์ นาคพิมพ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1 หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2

นางสุเนตร เจริญรักษา
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวพิรดา อินทรนอก
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3

นางริตา พิมาทัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางวันดี ตันไพศาล
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวชนากานต์ ประมูลจักกา
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวเกษร ปักการะโน
ครูพิเศษอนุบาล