ปฐมวัย

นางสาวทัศวรรณ พุฒพันธ์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการปฐมวัย

นางจันทร์เพ็ญ จิตรถา
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสุเนตร เจริญรักษา
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 1/ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางกิ่งกาญจน์ เหลืองสุรรังษี
ประจำชั้น1/3

นางริตา พิมาทัย
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2/ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวพิรญาณ์ นาคพิมพ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวเกษร ปักการะโน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวรัศมี สุนทรเบ้า
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสาวสุนทรี ทิพวารี
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางวันดี ตันไพศาล
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวชนากานต์ ประมูลจักกา
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นายสนธยา ชาภักดี
ครูคอมพิวเตอร์ระดับอนุบาล