เจ้าหน้าที่ ภารโรง แม่ครัว

นางชนิดา จันทร์รูปงาม
เจ้าหน้าที่สหกรณ์

นางตอง เณรทอง
หัวหน้าแม่ครัว

นางอ้อยทิพย์ แซ่ตัน
แม่ครัว

นางจันเพ็ญ ประมูลจักกา
แม่ครัว

นางสมเกียรติ การดี
แม่ครัว

นางกาญจนา สุรินทร์วานนท์
แม่ครัว

นายบุญธรรม ปะโคทัง
ภารโรง

นายทองสุข ล้วนประเสริฐ
ภารโรง

นายทองอินทร์ โสมี
ภารโรง

นางสุพิศ ล้วนประเสริฐ
ภารโรง

นางวิลัย นาลาผาย
ภารโรง

นางสาวจินตหรา มณีราช
ภารโรง