เจ้าหน้าที่ ภารโรง แม่ครัว

นางตอง เณรทอง
หัวหน้าแม่ครัว

นางอ้อยทิพย์ แซ่ตัน
แม่ครัว

นางจันเพ็ญ ประมูลจักกา
แม่ครัว

นายทองสุข ล้วนประเสริฐ
ภารโรง

นางสุพิศ ล้วนประเสริฐ
ภารโรง

นางวิลัย นาลาผาย
ภารโรง

นางสาวจินตหรา มณีราช
ภารโรง

นางชนิดา จันทร์รูปงาม
เจ้าหน้าที่สหกรณ์