ครูพิเศษ

นายอำนาจ รักกิจ
สอนวิชาคณิตศาสตร์

นายชิษณุชา ชื่นจิต
สอนวิชาสังคมศึกษา

นายวิวัฒน์ โคตรชมพู
สอนพละศึกษา

นางสาวเบญจมาพร การดี
สอนภาษาอังกฤษ

นายอำนาจ ภูมิสุข
สอนวิชาสังคม

นายปิยณัฐ คำหว่าน
สอนวิทยาศาสตร์

นางสุปราณี เกตุจิตร์
สอนวิชาการงานอาชีพ

นางสาวนพรัตน์ จันทร์หอม
ธุรการ