หัวหน้างานและครูพิเศษ

นายชิษณุชา ชื่นจิต
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

นางสาวทัศวรรณ พุฒพันธ์
หัวหน้างานบริหารวิชาการระดับปฐมวัย

นางสาวอนุพิณ ตินิโส
หัวหน้างานบริหารวิชาการระดับประถมศึกษา

นางสาวนพรัตน์ จันทร์หอม
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

นายสนธยา ชาภักดี
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นายวิวัฒน์ โคตรชมพู
สอนพละศึกษา