วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
      ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้ จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียน ส่งเสริมเกื้อกูลชุมชน สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา บริหารตามหลักธรรมภิบาล สนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีไทย