ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบสรุปเรียนออนไลน์ 2563 ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 29.19 KB 266040
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.2/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 203.47 KB 266392
ปพ.5ป.1/2วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.77 KB 266404
แบบบันทึกหนังสือยืมเรียน (ครูประจำชั้น) ปีการศึกษา2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.5 KB 266408
แบบบันทึกสรุปชั่วโมงอบรมครู Word Document ขนาดไฟล์ 12.77 KB 266435
แบบรายงานผลการอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 76.86 KB 266411
แฟ้มสะสมผลงานครู Word Document ขนาดไฟล์ 141.46 KB 266442
แฟ้มสะสมผลงานผู้บริหาร Word Document ขนาดไฟล์ 57.95 KB 267199
แบบฟอร์มส่งรายชื่อสอบธรรมศึกษา เอก Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.27 KB 266420
แบบฟอร์มส่งรายชื่อสอบธรรมศึกษา โท Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.34 KB 266429
แบบฟอร์มส่งรายชื่อสอบธรรมศึกษา ตรี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.24 KB 266423
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 104.82 KB 266463
ปกโครงสร้างรายวิชาและกำหนดการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 117.4 KB 266551
หัวกระดาษข้อสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ60 Word Document ขนาดไฟล์ 44.45 KB 266740
ปกบันทึกหลังแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 42.43 KB 266624
โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 26.18 KB 266589
แบบฟอร์มข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 35.7 KB 266873
แบบฟอร์มบันทึกชื่อทำวุฒิบัตรนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.09 KB 266508
จัดรถรับส่งนักเรียนไปเข้าค่ายปากบ่อช่อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.07 KB 266509
โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-Day camp Word Document ขนาดไฟล์ 53.26 KB 286277
ใบสมัคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 796 KB 266601
เอกสารตัวอย่าง O-NET 2559
เฉลยวิทยาศาสตร์ o-net 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.81 KB 266487
เฉลยคณิตศาสตร์ o-net 2558 266492
เฉลยภาษาอังกฤษ o-net 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.21 KB 266493
เฉลยสังคม o-net 2558 266485
เฉลยภาษาไทย o-net 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.76 KB 266493
o-net วิทยาศาสตร์ 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 266489
o-net คณิตศาสตร์ 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 266477
o-net ภาษาอังกฤษ 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 266489
o-net สังคม 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 266522
o-net ภาษาไทย 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 266487
เฉลย pre-onet 2559 ทุกวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 807.76 KB 266556
เกณฑ์การตรวจฉับับสมบูรณ์ สทศ 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.2 KB 266490
การตอบอัตนัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 468.41 KB 266512
แบบทดสอบ Test spec Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 253.84 KB 266504
รูปแบบข้อสอบ โอเน็ทรวม ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.97 KB 266498
ตัวอย่างข้อสอบอัตนัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 791.26 KB 273513
ตัวอย่างข้อสอบโอเน็ท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 342.01 KB 266496
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ โอเน็ท 266495
ปพ.6-8(2562)
Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 311.37 KB 266386
โครงการระดับประถม
โครงการบริหารแบบมีส่วนร่วม Word Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 266391
โครงการอาหารเสริมนม Word Document ขนาดไฟล์ 26.8 KB 268125
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 31.95 KB 270549
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ Word Document ขนาดไฟล์ 34.66 KB 266444
โครงการยอดนักอ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 38.54 KB 266399
โครงการนิทรรศการวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 266387
โครงการคณิตคิดเร็ว Word Document ขนาดไฟล์ 35.65 KB 270600
โครงการแข่งขันทัึกษะทางวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 25.49 KB 266392
โครงการส่งเสริมการกล้าแสดงออก Word Document ขนาดไฟล์ 50.8 KB 266395
โครงการนิเทศภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 33.97 KB 266390
โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น Word Document ขนาดไฟล์ 43.18 KB 266389
โครงห้องเรียนคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 33.47 KB 266389
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 34.54 KB 270077
โครงการภาษาสู่สากล Word Document ขนาดไฟล์ 31.65 KB 266416
โครงการผลิตสื่อการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 28.81 KB 272304
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 33.11 KB 266381
โครงการอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 33.17 KB 266380
โครงการสารเสพติด Word Document ขนาดไฟล์ 31.21 KB 266381
โครงการส่งเสริมระเบียบบวินัย Word Document ขนาดไฟล์ 30.78 KB 268794
โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 48.76 KB 266369
โครงการส่งเสริมความกตัญญู Word Document ขนาดไฟล์ 54.51 KB 266382
โครงการประชาธิปไตย Word Document ขนาดไฟล์ 34.02 KB 266421
โครงการมารยาทไทย 266378
โครงการGoodmail Goodhealt Word Document ขนาดไฟล์ 44.73 KB 266389
โครงการวันลอยกระทง Word Document ขนาดไฟล์ 32.53 KB 266374
โครงการคนดีศรีมูลนิธิ Word Document ขนาดไฟล์ 64.46 KB 266392
ปพ.5 ปีการศึกษา 2563 ป.5/1
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.69 KB 266379
ปพ.5 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.14 KB 266375
ปพ.5 การงานอาชีพ ป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.13 KB 266378
ปพ.5 วิชา ศิลปะ ดนตรี ป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.12 KB 266371
ปพ.5 สุขศึกษาพลศึกษา ป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.08 KB 266376
ปพ.5 ประวัติศาสตร์ ป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.27 KB 266376
ปพ.5 สังคม ป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.26 KB 266372
ปพ.5 วิทยาศาสตร์ ป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.27 KB 266376
ปพ.5 คณิตศาสตร์ ป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.16 KB 266377
ปพ.5 ภาษาไทย ป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.1 KB 266373
ปพ.5 ปีการศึกษา 2563 ป.5/2
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.7 KB 266383
ปพ.5 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.44 KB 266374
ปพ.5 การงานอาชีพ ป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.4 KB 266380
ปพ.5 วิชา ศิลปะ ดนตรี ป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.36 KB 266374
ปพ.5 สุขศึกษาพลศึกษา ป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.41 KB 266374
ปพ.5 ประวัติศาสตร์ ป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.5 KB 266377
ปพ.5 สังคม ป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.51 KB 266374
ปพ.5 วิทยาศาสตร์ ป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.58 KB 266374
ปพ.5 คณิตศาสตร์ ป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.42 KB 266376
ปพ.5 ภาษาไทย ป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.4 KB 266372
ปพ.5 ปีการศึกษา 2563 ป.5/3
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.72 KB 266374
ปพ.5 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.41 KB 266370
ปพ.5 การงานอาชีพ ป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.23 KB 266376
ปพ.5 วิชา ศิลปะ ดนตรี ป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.21 KB 266375
ปพ.5 สุขศึกษาพลศึกษา ป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.13 KB 266376
ปพ.5 ประวัติศาสตร์ ป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.5 KB 266378
ปพ.5 สังคม ป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.5 KB 266376
ปพ.5 วิทยาศาสตร์ ป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.55 KB 266378
ปพ.5 คณิตศาสตร์ ป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.31 KB 266372
ปพ.5 ภาษาไทย ป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.37 KB 266369
โครงการอนุบาล
ุโครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น Word Document ขนาดไฟล์ 43.04 KB 266389
โครงการส่งเสริมสาระการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 30.7 KB 266378
โครงการบริหารแบบมีส่วนร่วม Word Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 266379
โครงการแข่งขันทัึกษะทางวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 31.43 KB 266791
โครงการส่งเสริมการกล้าแสดงออก Word Document ขนาดไฟล์ 37.03 KB 266923
โครงการนิเทศภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 30.78 KB 266382
โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น Word Document ขนาดไฟล์ 43.2 KB 266378
โครงการสารเสพติด Word Document ขนาดไฟล์ 33.16 KB 266380
โครงการส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 30.78 KB 266372
โครงการส่งเสริมระเบียบบวินัย Word Document ขนาดไฟล์ 31.19 KB 266399
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 48.76 KB 266382
โครงการส่งเสริมความกตัญญู Word Document ขนาดไฟล์ 1.55 MB 266385
โครงการส่งเสริมการกล้าแสดงออก Word Document ขนาดไฟล์ 32.88 KB 266394
โครงการGoodmail Goodhael Word Document ขนาดไฟล์ 28.23 KB 266385
โครงการมารยาทไทย Word Document ขนาดไฟล์ 30.3 KB 266495
โครงการคนดีศรีมูลนิธิ Word Document ขนาดไฟล์ 64.94 KB 266856
โครงการวันลอยกระทง Word Document ขนาดไฟล์ 42.11 KB 266556
โครงการคนดีศรีมูลนิธิ Word Document ขนาดไฟล์ 55.59 KB 266381
ปพ.5 ป.1/1 ปีการศึกษา 2563
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.1/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.24 KB 266376
ปพ.5ป.1/3วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.08 KB 266379
ปพ.5ป.1/1วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.13 KB 266373
ปพ.5ป.1/1วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.08 KB 266374
ปพ.5ป.1/1วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.97 KB 266375
ปพ.5ป.1/1วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.06 KB 266373
ปพ.5ป.1/1วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.07 KB 266377
ปพ.5ป.1/1วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.17 KB 266375
ปพ.51/1วิชาวิท Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.3 KB 266374
ปพ.51/1วิชาคณิต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.08 KB 266376
ปพ.5ป1/1วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.02 KB 266374
ปพ.5 ป.1/2 ปีการศึกษา 2563
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.1/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.68 KB 266374
ปพ.5ป.1/3วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.82 KB 266376
ปพ.5ป.1/2วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.82 KB 266372
ปพ.5ป.1/2วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.82 KB 266371
ปพ.5ป.1/2วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.98 KB 266373
ปพ.5ป.1/2วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.99 KB 266372
ปพ.5ป.1/2วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.97 KB 266376
ปพ.5ป.1/2วิชาวิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 559.11 KB 266395
ปพ.5ป.1/2วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.96 KB 266373
ปพ.5ป.1/2วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.92 KB 266370
ปพ.5 ป.1/3 ปีการศึกษา 2563
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.1/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.06 KB 266378
ปพ.5ป.1/3วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.61 KB 266372
ปพ.5ป.1/3วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.73 KB 266371
ปพ.5ป.1/3วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.61 KB 266360
ปพ.5ป.1/3วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.66 KB 266375
ปพ.5ป.1/3วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.72 KB 266386
ปพ.5ป.1/3วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.73 KB 266375
ปพ.5ป.1/3วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.76 KB 266376
ปพ.5ป.1/3วิชาวิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.86 KB 266374
ปพ.5ป.1/3วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.63 KB 266375
ปพ.5ป.1/3วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.59 KB 266372
ปพ.5 ป.2/1 ปีการศึกษา 2563
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.2/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 203.58 KB 266374
ปพ.5ป.2/1วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.74 KB 266374
ปพ.5ป.2/1วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.66 KB 266375
ปพ.5ป.2/1วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.61 KB 266376
ปพ.5ป.2/1วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.68 KB 266373
ปพ.5ป.2/1วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.68 KB 266371
ปพ.5ป.2/1วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.79 KB 266374
ปพ.5ป.2/1วิชาวิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.89 KB 266364
ปพ.5ป.2/1วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.74 KB 266380
ปพ.5ป.2/1วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.7 KB 266372
ปพ.5 ป.2/2 ปีการศึกษา 2563
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.2/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 203.82 KB 266375
ปพ.5ป.2/2วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.22 KB 266375
ปพ.5ป.2/2วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.7 KB 266377
ปพ.5ป.2/2ศิลปะ/ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.53 KB 266380
ปพ.5ป.2/2วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.6 KB 266374
ปพ.5ป.2/2วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.75 KB 266375
ปพ.5ป.2/2วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.72 KB 266367
ปพ.5ป.2/2วิชาวิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.74 KB 266373
ปพ.5ป.2/2วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.6 KB 266376
ปพ.5ป.2/2วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.56 KB 266373
ปพ.5 ป.2/3 ปีการศึกษา 2563
ปพ.5ป..2/3วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.07 KB 266378
ปพ.5ป..2/3วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.2 KB 266375
ปพ.5ป..2/3วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.04 KB 266374
ปพ.5ป..2/3วิชาสุขศึษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.25 KB 266375
ปพ.5ป..2/3วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.1 KB 266376
ปพ.5ป..2/3วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.23 KB 266372
ปพ.5ป..2/3วิชาวิทยาศาสตร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.25 KB 266375
ปพ.5ป..2/3วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.11 KB 266377
ปพ.5ป.2/3วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.19 KB 266376
ปพ.5 ป.3/1 ปีการศึกษา 2563
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.3/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 203.7 KB 266374
ปพ.5ป..3/1วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.37 KB 266372
ปพ.5ป.3/1วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.51 KB 266376
ปพ.5ป..3/1วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.32 KB 266375
ปพ.5ป..3/1วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.39 KB 266374
ปพ.5ป..3/1วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.37 KB 266379
ปพ.5ป..3/1วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.5 KB 266377
ปพ.5ป..3/1วิชาวิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.66 KB 266379
ปพ.5ป..3/1วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.36 KB 266374
ปพ.5ป.3/1วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.33 KB 266376
ปพ.5 ป.3/2 ปีการศึกษา 2563
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.3/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.35 KB 266376
ปพ.5ป..3/2วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.26 KB 266376
ปพ.5ป.3/2วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.23 KB 266375
ปพ.5ป..3/2วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.19 KB 266382
ปพ.5ป..3/2วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.25 KB 266378
ปพ.5ป..3/2วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.27 KB 266375
ปพ.5ป..3/2วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.35 KB 266374
ปพ.5ป..3/2วิชาวิทยาศาสตร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.39 KB 266373
ปพ.5ป.3/2วิชาคณิต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.41 KB 266373
ปพ.5ป.3/2วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.2 KB 266377
ปพ.5 ป.3/3 ปีการศึกษา 2563
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.3/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.44 KB 266380
ปพ.5ป..3/3วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.34 KB 266375
ปพ.5ป.3/3วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.32 KB 266374
ปพ.5ป..3/3วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.27 KB 266373
ปพ.5ป..3/3วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.35 KB 266379
ปพ.5ป..3/3วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.37 KB 266376
ปพ.5ป..3/3วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.49 KB 266374
ปพ.5ป..3/3วิชาวิทยาศาสตร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.5 KB 266374
ปพ.5ป3/3วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.16 KB 266374
ปพ.5ป.3/3วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.12 KB 266378
ปพ.5 ปีการศึกษา 2563 ป.4/1
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.4 KB 266373
ปพ.5 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 569.79 KB 266374
ปพ.5 วิชาการงานอาชีพ ป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 569.76 KB 266379
ปพ.5 วิชา ศิลปะ ดนตรี ป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 569.81 KB 266375
ปพ.5 วิชาสุขศึกษาพลศึกษา ป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 569.73 KB 266373
ปพ.5 วิชาประวัติศาสตร์ ป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 569.98 KB 266378
ปพ.5 วิชาสังคม ป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 569.88 KB 266375
ปพ.5 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 569.71 KB 266376
ปพ.5 วิชาคณิตศาสตร์ ป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 569.71 KB 266410
ปพ.5 วิชาภาษาไทย ป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 569.67 KB 266376
ปพ.5 ปีการศึกษา 2563 ป.4/2
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.4/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.58 KB 266373
ปพ.5ป..4/2วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.26 KB 266374
ปพ.5ป.4/2วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.37 KB 266373
ปพ.5ป..4/2วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.33 KB 266378
ปพ.5ป.4/2วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.4 KB 266372
ปพ.5ป..4/2วิชาประวัติศาสร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.44 KB 266376
ปพ.5ป..4/2วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.52 KB 266376
ปพ.5ป..4/2วิชาวิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.54 KB 266373
ปพ.5ป4/2วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.3 KB 266373
ปพ.5ป.4/2วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.23 KB 266373
ปพ.5 ปีการศึกษา 2563 ป.4/3
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.4/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.42 KB 266381
ปพ.5ป..4/3วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.35 KB 266373
ปพ.5ป.4/3วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.34 KB 266373
ปพ.5ป..4/3วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.3 KB 266377
ปพ.5ป.4/3วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.36 KB 266376
ปพ.5ป..4/3วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.38 KB 266376
ปพ.5ป..4/3วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.48 KB 266372
ปพ.5ป..4/3วิชาวิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.49 KB 266377
ปพ.5ป4/3วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.36 KB 266374
ปพ.5ป.4/3วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.19 KB 266374
ปพ.5 ปีการศึกษา 2563 ป.6/1
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.92 KB 266380
ปพ.5 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.64 KB 266371
ปพ.5 วิชาการงานอาชีพ ป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.59 KB 266378
ปพ.5 วิชาศิลปะดนตรี ป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.7 KB 266375
ปพ.5 วิชาสุขศึกษาพลศึกษา ป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.7 KB 266380
ปพ.5 วิชาประวัติศาสตร์ ป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.8 KB 266374
ปพ.5 วิชาสังคม ป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.8 KB 266379
ปพ.5 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.81 KB 266375
ปพ.5 วิชาคณิตศาสตร์ ป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.65 KB 266373
ปพ.5 วิชาภาษาไทย ป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.62 KB 266375
ปพ.5 ปีการศึกษา 2563 ป.6/2
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.74 KB 266388
ปพ.5 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.51 KB 266373
ปพ.5 วิชาการงานอาชีพ ป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.47 KB 266372
ปพ.5 วิชาศิลปะดนตรี ป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.44 KB 266372
ปพ.5 วิชาสุขศึกษาพลศึกษา ป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.47 KB 266375
ปพ.5 วิชาประวัติศาสตร์ ป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.6 KB 266375
ปพ.5 วิชาสังคม ป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.6 KB 266374
ปพ.5 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.66 KB 266375
ปพ.5 วิชาคณิตศาสตร์ ป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.44 KB 266375
ปพ.5 วิชาภาษาไทย ป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.46 KB 266380
ปพ.5 ปีการศึกษา 2563 ป.6/3
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 205.14 KB 266383
ปพ.5 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.49 KB 266376
ปพ.5 วิชาการงานอาชีพ ป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.46 KB 266375
ปพ.5 วิชาศิลปะดนตรี ป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.29 KB 266375
ปพ.5 วิชาสุขศึกษาพลศึกษา ป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.38 KB 266376
ปพ.5 วิชาประวัติศาสตร์ ป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.57 KB 266372
ปพ.5 วิชาสังคม ป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.58 KB 266375
ปพ.5 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.62 KB 266374
ปพ.5 วิชาคณิตศาสตร์ ป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.41 KB 266373
ปพ.5 วิชาภาษาไทย ป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.45 KB 266377