ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบสรุปเรียนออนไลน์ 2563 ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 29.19 KB 139487
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.2/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 203.47 KB 139136
ปพ.5ป.1/2วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.77 KB 139244
แบบบันทึกหนังสือยืมเรียน (ครูประจำชั้น) ปีการศึกษา2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.5 KB 139536
แบบบันทึกสรุปชั่วโมงอบรมครู Word Document ขนาดไฟล์ 12.77 KB 139285
แบบรายงานผลการอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 76.86 KB 139441
แฟ้มสะสมผลงานครู Word Document ขนาดไฟล์ 141.46 KB 139301
แฟ้มสะสมผลงานผู้บริหาร Word Document ขนาดไฟล์ 57.95 KB 140549
แบบฟอร์มส่งรายชื่อสอบธรรมศึกษา เอก Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.27 KB 139239
แบบฟอร์มส่งรายชื่อสอบธรรมศึกษา โท Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.34 KB 139523
แบบฟอร์มส่งรายชื่อสอบธรรมศึกษา ตรี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.24 KB 139134
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 104.82 KB 139497
ปกโครงสร้างรายวิชาและกำหนดการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 117.4 KB 139276
หัวกระดาษข้อสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ60 Word Document ขนาดไฟล์ 44.45 KB 139971
ปกบันทึกหลังแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 42.43 KB 139515
โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 26.18 KB 139472
แบบฟอร์มข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 35.7 KB 147032
แบบฟอร์มบันทึกชื่อทำวุฒิบัตรนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.09 KB 139184
จัดรถรับส่งนักเรียนไปเข้าค่ายปากบ่อช่อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.07 KB 139354
โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-Day camp Word Document ขนาดไฟล์ 53.26 KB 144827
ใบสมัคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 796 KB 139186
เอกสารตัวอย่าง O-NET 2559
เฉลยวิทยาศาสตร์ o-net 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.81 KB 139311
เฉลยคณิตศาสตร์ o-net 2558 139158
เฉลยภาษาอังกฤษ o-net 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.21 KB 139132
เฉลยสังคม o-net 2558 139263
เฉลยภาษาไทย o-net 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.76 KB 139301
o-net วิทยาศาสตร์ 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 139337
o-net คณิตศาสตร์ 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 139543
o-net ภาษาอังกฤษ 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 139177
o-net สังคม 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 139250
o-net ภาษาไทย 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 139118
เฉลย pre-onet 2559 ทุกวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 807.76 KB 139541
เกณฑ์การตรวจฉับับสมบูรณ์ สทศ 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.2 KB 139523
การตอบอัตนัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 468.41 KB 139257
แบบทดสอบ Test spec Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 253.84 KB 139512
รูปแบบข้อสอบ โอเน็ทรวม ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.97 KB 139392
ตัวอย่างข้อสอบอัตนัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 791.26 KB 143706
ตัวอย่างข้อสอบโอเน็ท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 342.01 KB 139541
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ โอเน็ท 139285
ปพ.6-8(2562)
Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 311.37 KB 139291
โครงการระดับประถม
โครงการบริหารแบบมีส่วนร่วม Word Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 139318
โครงการอาหารเสริมนม Word Document ขนาดไฟล์ 26.8 KB 145462
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 31.95 KB 150368
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ Word Document ขนาดไฟล์ 34.66 KB 139879
โครงการยอดนักอ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 38.54 KB 139476
โครงการนิทรรศการวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 139301
โครงการคณิตคิดเร็ว Word Document ขนาดไฟล์ 35.65 KB 151125
โครงการแข่งขันทัึกษะทางวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 25.49 KB 139259
โครงการส่งเสริมการกล้าแสดงออก Word Document ขนาดไฟล์ 50.8 KB 139214
โครงการนิเทศภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 33.97 KB 139275
โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น Word Document ขนาดไฟล์ 43.18 KB 139710
โครงห้องเรียนคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 33.47 KB 139367
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 34.54 KB 145205
โครงการภาษาสู่สากล Word Document ขนาดไฟล์ 31.65 KB 139488
โครงการผลิตสื่อการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 28.81 KB 153535
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 33.11 KB 139482
โครงการอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 33.17 KB 139462
โครงการสารเสพติด Word Document ขนาดไฟล์ 31.21 KB 139535
โครงการส่งเสริมระเบียบบวินัย Word Document ขนาดไฟล์ 30.78 KB 148335
โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 48.76 KB 139368
โครงการส่งเสริมความกตัญญู Word Document ขนาดไฟล์ 54.51 KB 139361
โครงการประชาธิปไตย Word Document ขนาดไฟล์ 34.02 KB 139629
โครงการมารยาทไทย 139223
โครงการGoodmail Goodhealt Word Document ขนาดไฟล์ 44.73 KB 139475
โครงการวันลอยกระทง Word Document ขนาดไฟล์ 32.53 KB 139339
โครงการคนดีศรีมูลนิธิ Word Document ขนาดไฟล์ 64.46 KB 139357
ปพ.5 ปีการศึกษา 2563 ป.5/1
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.69 KB 139329
ปพ.5 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.14 KB 139367
ปพ.5 การงานอาชีพ ป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.13 KB 139247
ปพ.5 วิชา ศิลปะ ดนตรี ป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.12 KB 139165
ปพ.5 สุขศึกษาพลศึกษา ป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.08 KB 139441
ปพ.5 ประวัติศาสตร์ ป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.27 KB 139391
ปพ.5 สังคม ป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.26 KB 139294
ปพ.5 วิทยาศาสตร์ ป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.27 KB 139438
ปพ.5 คณิตศาสตร์ ป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.16 KB 139228
ปพ.5 ภาษาไทย ป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.1 KB 139135
ปพ.5 ปีการศึกษา 2563 ป.5/2
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.7 KB 139159
ปพ.5 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.44 KB 139253
ปพ.5 การงานอาชีพ ป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.4 KB 139527
ปพ.5 วิชา ศิลปะ ดนตรี ป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.36 KB 139170
ปพ.5 สุขศึกษาพลศึกษา ป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.41 KB 139331
ปพ.5 ประวัติศาสตร์ ป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.5 KB 139396
ปพ.5 สังคม ป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.51 KB 139202
ปพ.5 วิทยาศาสตร์ ป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.58 KB 139468
ปพ.5 คณิตศาสตร์ ป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.42 KB 139195
ปพ.5 ภาษาไทย ป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.4 KB 139311
ปพ.5 ปีการศึกษา 2563 ป.5/3
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.72 KB 139283
ปพ.5 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.41 KB 139230
ปพ.5 การงานอาชีพ ป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.23 KB 139189
ปพ.5 วิชา ศิลปะ ดนตรี ป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.21 KB 139243
ปพ.5 สุขศึกษาพลศึกษา ป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.13 KB 139361
ปพ.5 ประวัติศาสตร์ ป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.5 KB 139436
ปพ.5 สังคม ป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.5 KB 139358
ปพ.5 วิทยาศาสตร์ ป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.55 KB 139308
ปพ.5 คณิตศาสตร์ ป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.31 KB 139270
ปพ.5 ภาษาไทย ป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.37 KB 139397
โครงการอนุบาล
ุโครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น Word Document ขนาดไฟล์ 43.04 KB 139351
โครงการส่งเสริมสาระการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 30.7 KB 139540
โครงการบริหารแบบมีส่วนร่วม Word Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 139193
โครงการแข่งขันทัึกษะทางวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 31.43 KB 141075
โครงการส่งเสริมการกล้าแสดงออก Word Document ขนาดไฟล์ 37.03 KB 139827
โครงการนิเทศภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 30.78 KB 139253
โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น Word Document ขนาดไฟล์ 43.2 KB 139198
โครงการสารเสพติด Word Document ขนาดไฟล์ 33.16 KB 139496
โครงการส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 30.78 KB 139248
โครงการส่งเสริมระเบียบบวินัย Word Document ขนาดไฟล์ 31.19 KB 139537
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 48.76 KB 140781
โครงการส่งเสริมความกตัญญู Word Document ขนาดไฟล์ 1.55 MB 139519
โครงการส่งเสริมการกล้าแสดงออก Word Document ขนาดไฟล์ 32.88 KB 139373
โครงการGoodmail Goodhael Word Document ขนาดไฟล์ 28.23 KB 139840
โครงการมารยาทไทย Word Document ขนาดไฟล์ 30.3 KB 141638
โครงการคนดีศรีมูลนิธิ Word Document ขนาดไฟล์ 64.94 KB 143299
โครงการวันลอยกระทง Word Document ขนาดไฟล์ 42.11 KB 141243
โครงการคนดีศรีมูลนิธิ Word Document ขนาดไฟล์ 55.59 KB 139378
ปพ.5 ป.1/1 ปีการศึกษา 2563
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.1/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.24 KB 139151
ปพ.5ป.1/3วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.08 KB 139224
ปพ.5ป.1/1วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.13 KB 139255
ปพ.5ป.1/1วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.08 KB 139366
ปพ.5ป.1/1วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.97 KB 139232
ปพ.5ป.1/1วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.06 KB 139189
ปพ.5ป.1/1วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.07 KB 139518
ปพ.5ป.1/1วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.17 KB 139514
ปพ.51/1วิชาวิท Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.3 KB 139240
ปพ.51/1วิชาคณิต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.08 KB 139402
ปพ.5ป1/1วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.02 KB 139119
ปพ.5 ป.1/2 ปีการศึกษา 2563
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.1/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.68 KB 139561
ปพ.5ป.1/3วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.82 KB 139173
ปพ.5ป.1/2วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.82 KB 139403
ปพ.5ป.1/2วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.82 KB 139373
ปพ.5ป.1/2วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.98 KB 139551
ปพ.5ป.1/2วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.99 KB 139431
ปพ.5ป.1/2วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.97 KB 139522
ปพ.5ป.1/2วิชาวิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 559.11 KB 139314
ปพ.5ป.1/2วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.96 KB 139485
ปพ.5ป.1/2วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.92 KB 139131
ปพ.5 ป.1/3 ปีการศึกษา 2563
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.1/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.06 KB 139330
ปพ.5ป.1/3วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.61 KB 139115
ปพ.5ป.1/3วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.73 KB 139118
ปพ.5ป.1/3วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.61 KB 139329
ปพ.5ป.1/3วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.66 KB 139500
ปพ.5ป.1/3วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.72 KB 139164
ปพ.5ป.1/3วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.73 KB 139311
ปพ.5ป.1/3วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.76 KB 139139
ปพ.5ป.1/3วิชาวิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.86 KB 139329
ปพ.5ป.1/3วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.63 KB 139497
ปพ.5ป.1/3วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.59 KB 139324
ปพ.5 ป.2/1 ปีการศึกษา 2563
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.2/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 203.58 KB 139522
ปพ.5ป.2/1วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.74 KB 139331
ปพ.5ป.2/1วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.66 KB 139488
ปพ.5ป.2/1วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.61 KB 139498
ปพ.5ป.2/1วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.68 KB 139254
ปพ.5ป.2/1วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.68 KB 139214
ปพ.5ป.2/1วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.79 KB 139216
ปพ.5ป.2/1วิชาวิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.89 KB 139191
ปพ.5ป.2/1วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.74 KB 139116
ปพ.5ป.2/1วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.7 KB 139307
ปพ.5 ป.2/2 ปีการศึกษา 2563
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.2/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 203.82 KB 139355
ปพ.5ป.2/2วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.22 KB 139159
ปพ.5ป.2/2วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.7 KB 139420
ปพ.5ป.2/2ศิลปะ/ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.53 KB 139171
ปพ.5ป.2/2วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.6 KB 139321
ปพ.5ป.2/2วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.75 KB 139292
ปพ.5ป.2/2วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.72 KB 139314
ปพ.5ป.2/2วิชาวิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.74 KB 139360
ปพ.5ป.2/2วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.6 KB 139492
ปพ.5ป.2/2วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.56 KB 139372
ปพ.5 ป.2/3 ปีการศึกษา 2563
ปพ.5ป..2/3วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.07 KB 139411
ปพ.5ป..2/3วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.2 KB 139184
ปพ.5ป..2/3วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.04 KB 139541
ปพ.5ป..2/3วิชาสุขศึษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.25 KB 139488
ปพ.5ป..2/3วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.1 KB 139286
ปพ.5ป..2/3วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.23 KB 139123
ปพ.5ป..2/3วิชาวิทยาศาสตร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.25 KB 139547
ปพ.5ป..2/3วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.11 KB 139483
ปพ.5ป.2/3วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.19 KB 139146
ปพ.5 ป.3/1 ปีการศึกษา 2563
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.3/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 203.7 KB 139250
ปพ.5ป..3/1วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.37 KB 139438
ปพ.5ป.3/1วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.51 KB 139502
ปพ.5ป..3/1วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.32 KB 139366
ปพ.5ป..3/1วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.39 KB 139170
ปพ.5ป..3/1วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.37 KB 139451
ปพ.5ป..3/1วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.5 KB 139478
ปพ.5ป..3/1วิชาวิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.66 KB 139313
ปพ.5ป..3/1วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.36 KB 139523
ปพ.5ป.3/1วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.33 KB 139433
ปพ.5 ป.3/2 ปีการศึกษา 2563
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.3/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.35 KB 139321
ปพ.5ป..3/2วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.26 KB 139310
ปพ.5ป.3/2วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.23 KB 139159
ปพ.5ป..3/2วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.19 KB 139469
ปพ.5ป..3/2วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.25 KB 139260
ปพ.5ป..3/2วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.27 KB 139283
ปพ.5ป..3/2วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.35 KB 139438
ปพ.5ป..3/2วิชาวิทยาศาสตร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.39 KB 139319
ปพ.5ป.3/2วิชาคณิต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.41 KB 139252
ปพ.5ป.3/2วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.2 KB 139281
ปพ.5 ป.3/3 ปีการศึกษา 2563
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.3/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.44 KB 139452
ปพ.5ป..3/3วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.34 KB 139484
ปพ.5ป.3/3วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.32 KB 139330
ปพ.5ป..3/3วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.27 KB 139217
ปพ.5ป..3/3วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.35 KB 139319
ปพ.5ป..3/3วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.37 KB 139184
ปพ.5ป..3/3วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.49 KB 139429
ปพ.5ป..3/3วิชาวิทยาศาสตร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.5 KB 139304
ปพ.5ป3/3วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.16 KB 139454
ปพ.5ป.3/3วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.12 KB 139294
ปพ.5 ปีการศึกษา 2563 ป.4/1
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.4 KB 139550
ปพ.5 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 569.79 KB 139228
ปพ.5 วิชาการงานอาชีพ ป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 569.76 KB 139183
ปพ.5 วิชา ศิลปะ ดนตรี ป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 569.81 KB 139561
ปพ.5 วิชาสุขศึกษาพลศึกษา ป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 569.73 KB 139142
ปพ.5 วิชาประวัติศาสตร์ ป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 569.98 KB 139468
ปพ.5 วิชาสังคม ป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 569.88 KB 139183
ปพ.5 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 569.71 KB 139462
ปพ.5 วิชาคณิตศาสตร์ ป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 569.71 KB 139507
ปพ.5 วิชาภาษาไทย ป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 569.67 KB 139313
ปพ.5 ปีการศึกษา 2563 ป.4/2
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.4/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.58 KB 139527
ปพ.5ป..4/2วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.26 KB 139386
ปพ.5ป.4/2วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.37 KB 139218
ปพ.5ป..4/2วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.33 KB 139435
ปพ.5ป.4/2วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.4 KB 139488
ปพ.5ป..4/2วิชาประวัติศาสร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.44 KB 139403
ปพ.5ป..4/2วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.52 KB 139452
ปพ.5ป..4/2วิชาวิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.54 KB 139180
ปพ.5ป4/2วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.3 KB 139134
ปพ.5ป.4/2วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.23 KB 139239
ปพ.5 ปีการศึกษา 2563 ป.4/3
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.4/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.42 KB 139410
ปพ.5ป..4/3วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.35 KB 139516
ปพ.5ป.4/3วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.34 KB 139210
ปพ.5ป..4/3วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.3 KB 139339
ปพ.5ป.4/3วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.36 KB 139482
ปพ.5ป..4/3วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.38 KB 139302
ปพ.5ป..4/3วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.48 KB 139194
ปพ.5ป..4/3วิชาวิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.49 KB 139536
ปพ.5ป4/3วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.36 KB 139529
ปพ.5ป.4/3วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.19 KB 139411
ปพ.5 ปีการศึกษา 2563 ป.6/1
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.92 KB 139457
ปพ.5 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.64 KB 139201
ปพ.5 วิชาการงานอาชีพ ป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.59 KB 139492
ปพ.5 วิชาศิลปะดนตรี ป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.7 KB 139123
ปพ.5 วิชาสุขศึกษาพลศึกษา ป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.7 KB 139445
ปพ.5 วิชาประวัติศาสตร์ ป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.8 KB 139405
ปพ.5 วิชาสังคม ป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.8 KB 139550
ปพ.5 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.81 KB 139293
ปพ.5 วิชาคณิตศาสตร์ ป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.65 KB 139439
ปพ.5 วิชาภาษาไทย ป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.62 KB 139318
ปพ.5 ปีการศึกษา 2563 ป.6/2
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.74 KB 139403
ปพ.5 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.51 KB 139121
ปพ.5 วิชาการงานอาชีพ ป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.47 KB 139551
ปพ.5 วิชาศิลปะดนตรี ป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.44 KB 139136
ปพ.5 วิชาสุขศึกษาพลศึกษา ป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.47 KB 139284
ปพ.5 วิชาประวัติศาสตร์ ป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.6 KB 139480
ปพ.5 วิชาสังคม ป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.6 KB 139448
ปพ.5 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.66 KB 139444
ปพ.5 วิชาคณิตศาสตร์ ป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.44 KB 139470
ปพ.5 วิชาภาษาไทย ป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.46 KB 139311
ปพ.5 ปีการศึกษา 2563 ป.6/3
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 205.14 KB 139557
ปพ.5 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.49 KB 139292
ปพ.5 วิชาการงานอาชีพ ป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.46 KB 139132
ปพ.5 วิชาศิลปะดนตรี ป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.29 KB 139328
ปพ.5 วิชาสุขศึกษาพลศึกษา ป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.38 KB 139467
ปพ.5 วิชาประวัติศาสตร์ ป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.57 KB 139283
ปพ.5 วิชาสังคม ป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.58 KB 139141
ปพ.5 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.62 KB 139535
ปพ.5 วิชาคณิตศาสตร์ ป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.41 KB 139304
ปพ.5 วิชาภาษาไทย ป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.45 KB 139203