ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบสรุปเรียนออนไลน์ 2563 ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 29.19 KB 85260
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.2/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 203.47 KB 84906
ปพ.5ป.1/2วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.77 KB 85016
แบบบันทึกหนังสือยืมเรียน (ครูประจำชั้น) ปีการศึกษา2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.5 KB 85305
แบบบันทึกสรุปชั่วโมงอบรมครู Word Document ขนาดไฟล์ 12.77 KB 85047
แบบรายงานผลการอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 76.86 KB 85207
แฟ้มสะสมผลงานครู Word Document ขนาดไฟล์ 141.46 KB 85058
แฟ้มสะสมผลงานผู้บริหาร Word Document ขนาดไฟล์ 57.95 KB 85753
แบบฟอร์มส่งรายชื่อสอบธรรมศึกษา เอก Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.27 KB 85001
แบบฟอร์มส่งรายชื่อสอบธรรมศึกษา โท Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.34 KB 85295
แบบฟอร์มส่งรายชื่อสอบธรรมศึกษา ตรี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.24 KB 84896
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 104.82 KB 85267
ปกโครงสร้างรายวิชาและกำหนดการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 117.4 KB 85048
หัวกระดาษข้อสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ60 Word Document ขนาดไฟล์ 44.45 KB 85743
ปกบันทึกหลังแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 42.43 KB 85288
โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 26.18 KB 85238
แบบฟอร์มข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 35.7 KB 86133
แบบฟอร์มบันทึกชื่อทำวุฒิบัตรนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.09 KB 84956
จัดรถรับส่งนักเรียนไปเข้าค่ายปากบ่อช่อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.07 KB 85128
โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-Day camp Word Document ขนาดไฟล์ 53.26 KB 86083
ใบสมัคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 796 KB 84955
เอกสารตัวอย่าง O-NET 2559
เฉลยวิทยาศาสตร์ o-net 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.81 KB 85084
เฉลยคณิตศาสตร์ o-net 2558 84932
เฉลยภาษาอังกฤษ o-net 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.21 KB 84903
เฉลยสังคม o-net 2558 85035
เฉลยภาษาไทย o-net 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.76 KB 85073
o-net วิทยาศาสตร์ 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 85109
o-net คณิตศาสตร์ 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 85314
o-net ภาษาอังกฤษ 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 84950
o-net สังคม 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 85021
o-net ภาษาไทย 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 84890
เฉลย pre-onet 2559 ทุกวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 807.76 KB 85280
เกณฑ์การตรวจฉับับสมบูรณ์ สทศ 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.2 KB 85293
การตอบอัตนัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 468.41 KB 85014
แบบทดสอบ Test spec Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 253.84 KB 85285
รูปแบบข้อสอบ โอเน็ทรวม ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.97 KB 85164
ตัวอย่างข้อสอบอัตนัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 791.26 KB 86863
ตัวอย่างข้อสอบโอเน็ท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 342.01 KB 85310
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ โอเน็ท 85056
ปพ.6-8(2562)
Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 311.37 KB 85056
โครงการระดับประถม
โครงการบริหารแบบมีส่วนร่วม Word Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 85089
โครงการอาหารเสริมนม Word Document ขนาดไฟล์ 26.8 KB 87825
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 31.95 KB 90393
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ Word Document ขนาดไฟล์ 34.66 KB 85465
โครงการยอดนักอ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 38.54 KB 85243
โครงการนิทรรศการวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 85073
โครงการคณิตคิดเร็ว Word Document ขนาดไฟล์ 35.65 KB 89664
โครงการแข่งขันทัึกษะทางวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 25.49 KB 85029
โครงการส่งเสริมการกล้าแสดงออก Word Document ขนาดไฟล์ 50.8 KB 84987
โครงการนิเทศภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 33.97 KB 85048
โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น Word Document ขนาดไฟล์ 43.18 KB 85247
โครงห้องเรียนคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 33.47 KB 85139
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 34.54 KB 88685
โครงการภาษาสู่สากล Word Document ขนาดไฟล์ 31.65 KB 85257
โครงการผลิตสื่อการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 28.81 KB 92681
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 33.11 KB 85247
โครงการอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 33.17 KB 85235
โครงการสารเสพติด Word Document ขนาดไฟล์ 31.21 KB 85302
โครงการส่งเสริมระเบียบบวินัย Word Document ขนาดไฟล์ 30.78 KB 88335
โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 48.76 KB 85141
โครงการส่งเสริมความกตัญญู Word Document ขนาดไฟล์ 54.51 KB 85132
โครงการประชาธิปไตย Word Document ขนาดไฟล์ 34.02 KB 85315
โครงการมารยาทไทย 84993
โครงการGoodmail Goodhealt Word Document ขนาดไฟล์ 44.73 KB 85246
โครงการวันลอยกระทง Word Document ขนาดไฟล์ 32.53 KB 85112
โครงการคนดีศรีมูลนิธิ Word Document ขนาดไฟล์ 64.46 KB 85103
ปพ.5 ปีการศึกษา 2563 ป.5/1
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.69 KB 85101
ปพ.5 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.14 KB 85140
ปพ.5 การงานอาชีพ ป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.13 KB 85020
ปพ.5 วิชา ศิลปะ ดนตรี ป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.12 KB 84933
ปพ.5 สุขศึกษาพลศึกษา ป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.08 KB 85209
ปพ.5 ประวัติศาสตร์ ป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.27 KB 85161
ปพ.5 สังคม ป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.26 KB 85062
ปพ.5 วิทยาศาสตร์ ป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.27 KB 85210
ปพ.5 คณิตศาสตร์ ป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.16 KB 84998
ปพ.5 ภาษาไทย ป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.1 KB 84907
ปพ.5 ปีการศึกษา 2563 ป.5/2
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.7 KB 84930
ปพ.5 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.44 KB 85024
ปพ.5 การงานอาชีพ ป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.4 KB 85293
ปพ.5 วิชา ศิลปะ ดนตรี ป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.36 KB 84942
ปพ.5 สุขศึกษาพลศึกษา ป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.41 KB 85102
ปพ.5 ประวัติศาสตร์ ป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.5 KB 85167
ปพ.5 สังคม ป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.51 KB 84975
ปพ.5 วิทยาศาสตร์ ป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.58 KB 85243
ปพ.5 คณิตศาสตร์ ป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.42 KB 84962
ปพ.5 ภาษาไทย ป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.4 KB 85086
ปพ.5 ปีการศึกษา 2563 ป.5/3
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.72 KB 85054
ปพ.5 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.41 KB 85003
ปพ.5 การงานอาชีพ ป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.23 KB 84960
ปพ.5 วิชา ศิลปะ ดนตรี ป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.21 KB 85012
ปพ.5 สุขศึกษาพลศึกษา ป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.13 KB 85126
ปพ.5 ประวัติศาสตร์ ป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.5 KB 85208
ปพ.5 สังคม ป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.5 KB 85124
ปพ.5 วิทยาศาสตร์ ป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.55 KB 85081
ปพ.5 คณิตศาสตร์ ป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.31 KB 85042
ปพ.5 ภาษาไทย ป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.37 KB 85172
โครงการอนุบาล
ุโครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น Word Document ขนาดไฟล์ 43.04 KB 85119
โครงการส่งเสริมสาระการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 30.7 KB 85312
โครงการบริหารแบบมีส่วนร่วม Word Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 84963
โครงการแข่งขันทัึกษะทางวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 31.43 KB 85847
โครงการส่งเสริมการกล้าแสดงออก Word Document ขนาดไฟล์ 37.03 KB 85502
โครงการนิเทศภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 30.78 KB 85024
โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น Word Document ขนาดไฟล์ 43.2 KB 84971
โครงการสารเสพติด Word Document ขนาดไฟล์ 33.16 KB 85270
โครงการส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 30.78 KB 85022
โครงการส่งเสริมระเบียบบวินัย Word Document ขนาดไฟล์ 31.19 KB 85308
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 48.76 KB 86552
โครงการส่งเสริมความกตัญญู Word Document ขนาดไฟล์ 1.55 MB 85224
โครงการส่งเสริมการกล้าแสดงออก Word Document ขนาดไฟล์ 32.88 KB 85146
โครงการGoodmail Goodhael Word Document ขนาดไฟล์ 28.23 KB 85232
โครงการมารยาทไทย Word Document ขนาดไฟล์ 30.3 KB 85790
โครงการคนดีศรีมูลนิธิ Word Document ขนาดไฟล์ 64.94 KB 86365
โครงการวันลอยกระทง Word Document ขนาดไฟล์ 42.11 KB 86128
โครงการคนดีศรีมูลนิธิ Word Document ขนาดไฟล์ 55.59 KB 85132
ปพ.5 ป.1/1 ปีการศึกษา 2563
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.1/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.24 KB 84924
ปพ.5ป.1/3วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.08 KB 84996
ปพ.5ป.1/1วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.13 KB 85025
ปพ.5ป.1/1วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.08 KB 85138
ปพ.5ป.1/1วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.97 KB 85005
ปพ.5ป.1/1วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.06 KB 84961
ปพ.5ป.1/1วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.07 KB 85291
ปพ.5ป.1/1วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.17 KB 85284
ปพ.51/1วิชาวิท Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.3 KB 85015
ปพ.51/1วิชาคณิต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.08 KB 85176
ปพ.5ป1/1วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.02 KB 84890
ปพ.5 ป.1/2 ปีการศึกษา 2563
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.1/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.68 KB 85327
ปพ.5ป.1/3วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.82 KB 84944
ปพ.5ป.1/2วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.82 KB 85173
ปพ.5ป.1/2วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.82 KB 85145
ปพ.5ป.1/2วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.98 KB 85322
ปพ.5ป.1/2วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.99 KB 85203
ปพ.5ป.1/2วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.97 KB 85294
ปพ.5ป.1/2วิชาวิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 559.11 KB 85085
ปพ.5ป.1/2วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.96 KB 85258
ปพ.5ป.1/2วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.92 KB 84903
ปพ.5 ป.1/3 ปีการศึกษา 2563
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.1/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.06 KB 85103
ปพ.5ป.1/3วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.61 KB 84888
ปพ.5ป.1/3วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.73 KB 84890
ปพ.5ป.1/3วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.61 KB 85103
ปพ.5ป.1/3วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.66 KB 85272
ปพ.5ป.1/3วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.72 KB 84930
ปพ.5ป.1/3วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.73 KB 85083
ปพ.5ป.1/3วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.76 KB 84903
ปพ.5ป.1/3วิชาวิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.86 KB 85099
ปพ.5ป.1/3วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.63 KB 85271
ปพ.5ป.1/3วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.59 KB 85097
ปพ.5 ป.2/1 ปีการศึกษา 2563
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.2/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 203.58 KB 85287
ปพ.5ป.2/1วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.74 KB 85104
ปพ.5ป.2/1วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.66 KB 85260
ปพ.5ป.2/1วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.61 KB 85270
ปพ.5ป.2/1วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.68 KB 85028
ปพ.5ป.2/1วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.68 KB 84988
ปพ.5ป.2/1วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.79 KB 84989
ปพ.5ป.2/1วิชาวิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.89 KB 84962
ปพ.5ป.2/1วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.74 KB 84889
ปพ.5ป.2/1วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.7 KB 85081
ปพ.5 ป.2/2 ปีการศึกษา 2563
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.2/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 203.82 KB 85129
ปพ.5ป.2/2วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.22 KB 84930
ปพ.5ป.2/2วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.7 KB 85192
ปพ.5ป.2/2ศิลปะ/ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.53 KB 84942
ปพ.5ป.2/2วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.6 KB 85093
ปพ.5ป.2/2วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.75 KB 85066
ปพ.5ป.2/2วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.72 KB 85089
ปพ.5ป.2/2วิชาวิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.74 KB 85133
ปพ.5ป.2/2วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.6 KB 85265
ปพ.5ป.2/2วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.56 KB 85143
ปพ.5 ป.2/3 ปีการศึกษา 2563
ปพ.5ป..2/3วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.07 KB 85179
ปพ.5ป..2/3วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.2 KB 84957
ปพ.5ป..2/3วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.04 KB 85313
ปพ.5ป..2/3วิชาสุขศึษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.25 KB 85259
ปพ.5ป..2/3วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.1 KB 85059
ปพ.5ป..2/3วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.23 KB 84896
ปพ.5ป..2/3วิชาวิทยาศาสตร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.25 KB 85320
ปพ.5ป..2/3วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.11 KB 85255
ปพ.5ป.2/3วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.19 KB 84919
ปพ.5 ป.3/1 ปีการศึกษา 2563
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.3/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 203.7 KB 85022
ปพ.5ป..3/1วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.37 KB 85210
ปพ.5ป.3/1วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.51 KB 85274
ปพ.5ป..3/1วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.32 KB 85136
ปพ.5ป..3/1วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.39 KB 84939
ปพ.5ป..3/1วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.37 KB 85223
ปพ.5ป..3/1วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.5 KB 85251
ปพ.5ป..3/1วิชาวิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.66 KB 85084
ปพ.5ป..3/1วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.36 KB 85295
ปพ.5ป.3/1วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.33 KB 85206
ปพ.5 ป.3/2 ปีการศึกษา 2563
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.3/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.35 KB 85092
ปพ.5ป..3/2วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.26 KB 85084
ปพ.5ป.3/2วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.23 KB 84930
ปพ.5ป..3/2วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.19 KB 85241
ปพ.5ป..3/2วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.25 KB 85030
ปพ.5ป..3/2วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.27 KB 85053
ปพ.5ป..3/2วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.35 KB 85211
ปพ.5ป..3/2วิชาวิทยาศาสตร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.39 KB 85090
ปพ.5ป.3/2วิชาคณิต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.41 KB 85022
ปพ.5ป.3/2วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.2 KB 85052
ปพ.5 ป.3/3 ปีการศึกษา 2563
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.3/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.44 KB 85224
ปพ.5ป..3/3วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.34 KB 85252
ปพ.5ป.3/3วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.32 KB 85104
ปพ.5ป..3/3วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.27 KB 84989
ปพ.5ป..3/3วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.35 KB 85091
ปพ.5ป..3/3วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.37 KB 84953
ปพ.5ป..3/3วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.49 KB 85201
ปพ.5ป..3/3วิชาวิทยาศาสตร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.5 KB 85072
ปพ.5ป3/3วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.16 KB 85225
ปพ.5ป.3/3วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.12 KB 85066
ปพ.5 ปีการศึกษา 2563 ป.4/1
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.4 KB 85313
ปพ.5 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 569.79 KB 85000
ปพ.5 วิชาการงานอาชีพ ป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 569.76 KB 84952
ปพ.5 วิชา ศิลปะ ดนตรี ป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 569.81 KB 85331
ปพ.5 วิชาสุขศึกษาพลศึกษา ป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 569.73 KB 84911
ปพ.5 วิชาประวัติศาสตร์ ป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 569.98 KB 85241
ปพ.5 วิชาสังคม ป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 569.88 KB 84957
ปพ.5 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 569.71 KB 85231
ปพ.5 วิชาคณิตศาสตร์ ป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 569.71 KB 85278
ปพ.5 วิชาภาษาไทย ป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 569.67 KB 85081
ปพ.5 ปีการศึกษา 2563 ป.4/2
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.4/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.58 KB 85295
ปพ.5ป..4/2วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.26 KB 85156
ปพ.5ป.4/2วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.37 KB 84990
ปพ.5ป..4/2วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.33 KB 85205
ปพ.5ป.4/2วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.4 KB 85258
ปพ.5ป..4/2วิชาประวัติศาสร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.44 KB 85167
ปพ.5ป..4/2วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.52 KB 85225
ปพ.5ป..4/2วิชาวิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.54 KB 84951
ปพ.5ป4/2วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.3 KB 84905
ปพ.5ป.4/2วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.23 KB 85013
ปพ.5 ปีการศึกษา 2563 ป.4/3
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.4/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.42 KB 85181
ปพ.5ป..4/3วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.35 KB 85285
ปพ.5ป.4/3วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.34 KB 84982
ปพ.5ป..4/3วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.3 KB 85111
ปพ.5ป.4/3วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.36 KB 85255
ปพ.5ป..4/3วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.38 KB 85073
ปพ.5ป..4/3วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.48 KB 84965
ปพ.5ป..4/3วิชาวิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.49 KB 85308
ปพ.5ป4/3วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.36 KB 85299
ปพ.5ป.4/3วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.19 KB 85184
ปพ.5 ปีการศึกษา 2563 ป.6/1
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.92 KB 85228
ปพ.5 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.64 KB 84974
ปพ.5 วิชาการงานอาชีพ ป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.59 KB 85260
ปพ.5 วิชาศิลปะดนตรี ป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.7 KB 84895
ปพ.5 วิชาสุขศึกษาพลศึกษา ป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.7 KB 85217
ปพ.5 วิชาประวัติศาสตร์ ป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.8 KB 85177
ปพ.5 วิชาสังคม ป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.8 KB 85317
ปพ.5 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.81 KB 85065
ปพ.5 วิชาคณิตศาสตร์ ป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.65 KB 85208
ปพ.5 วิชาภาษาไทย ป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.62 KB 85090
ปพ.5 ปีการศึกษา 2563 ป.6/2
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.74 KB 85175
ปพ.5 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.51 KB 84891
ปพ.5 วิชาการงานอาชีพ ป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.47 KB 85322
ปพ.5 วิชาศิลปะดนตรี ป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.44 KB 84906
ปพ.5 วิชาสุขศึกษาพลศึกษา ป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.47 KB 85056
ปพ.5 วิชาประวัติศาสตร์ ป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.6 KB 85253
ปพ.5 วิชาสังคม ป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.6 KB 85217
ปพ.5 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.66 KB 85211
ปพ.5 วิชาคณิตศาสตร์ ป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.44 KB 85243
ปพ.5 วิชาภาษาไทย ป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.46 KB 85080
ปพ.5 ปีการศึกษา 2563 ป.6/3
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 205.14 KB 85321
ปพ.5 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.49 KB 85065
ปพ.5 วิชาการงานอาชีพ ป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.46 KB 84905
ปพ.5 วิชาศิลปะดนตรี ป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.29 KB 85102
ปพ.5 วิชาสุขศึกษาพลศึกษา ป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.38 KB 85240
ปพ.5 วิชาประวัติศาสตร์ ป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.57 KB 85055
ปพ.5 วิชาสังคม ป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.58 KB 84913
ปพ.5 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.62 KB 85308
ปพ.5 วิชาคณิตศาสตร์ ป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.41 KB 85076
ปพ.5 วิชาภาษาไทย ป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.45 KB 84970