ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบสรุปเรียนออนไลน์ 2563 ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 29.19 KB 146717
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.2/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 203.47 KB 146367
ปพ.5ป.1/2วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.77 KB 146468
แบบบันทึกหนังสือยืมเรียน (ครูประจำชั้น) ปีการศึกษา2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.5 KB 146765
แบบบันทึกสรุปชั่วโมงอบรมครู Word Document ขนาดไฟล์ 12.77 KB 146509
แบบรายงานผลการอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 76.86 KB 146671
แฟ้มสะสมผลงานครู Word Document ขนาดไฟล์ 141.46 KB 146527
แฟ้มสะสมผลงานผู้บริหาร Word Document ขนาดไฟล์ 57.95 KB 147979
แบบฟอร์มส่งรายชื่อสอบธรรมศึกษา เอก Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.27 KB 146464
แบบฟอร์มส่งรายชื่อสอบธรรมศึกษา โท Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.34 KB 146752
แบบฟอร์มส่งรายชื่อสอบธรรมศึกษา ตรี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.24 KB 146360
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 104.82 KB 146730
ปกโครงสร้างรายวิชาและกำหนดการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 117.4 KB 146500
หัวกระดาษข้อสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ60 Word Document ขนาดไฟล์ 44.45 KB 147202
ปกบันทึกหลังแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 42.43 KB 146749
โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 26.18 KB 146705
แบบฟอร์มข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 35.7 KB 158373
แบบฟอร์มบันทึกชื่อทำวุฒิบัตรนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.09 KB 146414
จัดรถรับส่งนักเรียนไปเข้าค่ายปากบ่อช่อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.07 KB 146577
โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-Day camp Word Document ขนาดไฟล์ 53.26 KB 152427
ใบสมัคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 796 KB 146412
เอกสารตัวอย่าง O-NET 2559
เฉลยวิทยาศาสตร์ o-net 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.81 KB 146535
เฉลยคณิตศาสตร์ o-net 2558 146382
เฉลยภาษาอังกฤษ o-net 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.21 KB 146355
เฉลยสังคม o-net 2558 146487
เฉลยภาษาไทย o-net 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.76 KB 146531
o-net วิทยาศาสตร์ 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 146566
o-net คณิตศาสตร์ 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 146773
o-net ภาษาอังกฤษ 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 146400
o-net สังคม 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 146480
o-net ภาษาไทย 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 146342
เฉลย pre-onet 2559 ทุกวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 807.76 KB 146798
เกณฑ์การตรวจฉับับสมบูรณ์ สทศ 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.2 KB 146747
การตอบอัตนัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 468.41 KB 146482
แบบทดสอบ Test spec Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 253.84 KB 146737
รูปแบบข้อสอบ โอเน็ทรวม ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.97 KB 146621
ตัวอย่างข้อสอบอัตนัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 791.26 KB 152226
ตัวอย่างข้อสอบโอเน็ท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 342.01 KB 146768
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ โอเน็ท 146517
ปพ.6-8(2562)
Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 311.37 KB 146520
โครงการระดับประถม
โครงการบริหารแบบมีส่วนร่วม Word Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 146549
โครงการอาหารเสริมนม Word Document ขนาดไฟล์ 26.8 KB 153774
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 31.95 KB 158884
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ Word Document ขนาดไฟล์ 34.66 KB 147171
โครงการยอดนักอ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 38.54 KB 146719
โครงการนิทรรศการวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 146525
โครงการคณิตคิดเร็ว Word Document ขนาดไฟล์ 35.65 KB 160628
โครงการแข่งขันทัึกษะทางวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 25.49 KB 146572
โครงการส่งเสริมการกล้าแสดงออก Word Document ขนาดไฟล์ 50.8 KB 146444
โครงการนิเทศภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 33.97 KB 146500
โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น Word Document ขนาดไฟล์ 43.18 KB 147649
โครงห้องเรียนคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 33.47 KB 146597
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 34.54 KB 153028
โครงการภาษาสู่สากล Word Document ขนาดไฟล์ 31.65 KB 146712
โครงการผลิตสื่อการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 28.81 KB 162365
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 33.11 KB 146705
โครงการอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 33.17 KB 146686
โครงการสารเสพติด Word Document ขนาดไฟล์ 31.21 KB 146766
โครงการส่งเสริมระเบียบบวินัย Word Document ขนาดไฟล์ 30.78 KB 158708
โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 48.76 KB 146597
โครงการส่งเสริมความกตัญญู Word Document ขนาดไฟล์ 54.51 KB 146586
โครงการประชาธิปไตย Word Document ขนาดไฟล์ 34.02 KB 146880
โครงการมารยาทไทย 146454
โครงการGoodmail Goodhealt Word Document ขนาดไฟล์ 44.73 KB 146700
โครงการวันลอยกระทง Word Document ขนาดไฟล์ 32.53 KB 146564
โครงการคนดีศรีมูลนิธิ Word Document ขนาดไฟล์ 64.46 KB 146594
ปพ.5 ปีการศึกษา 2563 ป.5/1
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.69 KB 146560
ปพ.5 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.14 KB 146591
ปพ.5 การงานอาชีพ ป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.13 KB 146471
ปพ.5 วิชา ศิลปะ ดนตรี ป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.12 KB 146390
ปพ.5 สุขศึกษาพลศึกษา ป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.08 KB 146672
ปพ.5 ประวัติศาสตร์ ป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.27 KB 146616
ปพ.5 สังคม ป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.26 KB 146518
ปพ.5 วิทยาศาสตร์ ป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.27 KB 146662
ปพ.5 คณิตศาสตร์ ป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.16 KB 146452
ปพ.5 ภาษาไทย ป.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.1 KB 146359
ปพ.5 ปีการศึกษา 2563 ป.5/2
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.7 KB 146383
ปพ.5 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.44 KB 146477
ปพ.5 การงานอาชีพ ป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.4 KB 146752
ปพ.5 วิชา ศิลปะ ดนตรี ป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.36 KB 146401
ปพ.5 สุขศึกษาพลศึกษา ป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.41 KB 146555
ปพ.5 ประวัติศาสตร์ ป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.5 KB 146620
ปพ.5 สังคม ป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.51 KB 146432
ปพ.5 วิทยาศาสตร์ ป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.58 KB 146691
ปพ.5 คณิตศาสตร์ ป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.42 KB 146425
ปพ.5 ภาษาไทย ป.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.4 KB 146540
ปพ.5 ปีการศึกษา 2563 ป.5/3
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.72 KB 146507
ปพ.5 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.41 KB 146453
ปพ.5 การงานอาชีพ ป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.23 KB 146413
ปพ.5 วิชา ศิลปะ ดนตรี ป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.21 KB 146472
ปพ.5 สุขศึกษาพลศึกษา ป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.13 KB 146587
ปพ.5 ประวัติศาสตร์ ป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.5 KB 146660
ปพ.5 สังคม ป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.5 KB 146582
ปพ.5 วิทยาศาสตร์ ป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.55 KB 146538
ปพ.5 คณิตศาสตร์ ป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.31 KB 146499
ปพ.5 ภาษาไทย ป.5/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.37 KB 146626
โครงการอนุบาล
ุโครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น Word Document ขนาดไฟล์ 43.04 KB 146581
โครงการส่งเสริมสาระการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 30.7 KB 146770
โครงการบริหารแบบมีส่วนร่วม Word Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 146423
โครงการแข่งขันทัึกษะทางวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 31.43 KB 149471
โครงการส่งเสริมการกล้าแสดงออก Word Document ขนาดไฟล์ 37.03 KB 147077
โครงการนิเทศภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 30.78 KB 146484
โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น Word Document ขนาดไฟล์ 43.2 KB 146422
โครงการสารเสพติด Word Document ขนาดไฟล์ 33.16 KB 146726
โครงการส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 30.78 KB 146478
โครงการส่งเสริมระเบียบบวินัย Word Document ขนาดไฟล์ 31.19 KB 146767
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 48.76 KB 148004
โครงการส่งเสริมความกตัญญู Word Document ขนาดไฟล์ 1.55 MB 147278
โครงการส่งเสริมการกล้าแสดงออก Word Document ขนาดไฟล์ 32.88 KB 146597
โครงการGoodmail Goodhael Word Document ขนาดไฟล์ 28.23 KB 147158
โครงการมารยาทไทย Word Document ขนาดไฟล์ 30.3 KB 149658
โครงการคนดีศรีมูลนิธิ Word Document ขนาดไฟล์ 64.94 KB 151339
โครงการวันลอยกระทง Word Document ขนาดไฟล์ 42.11 KB 149625
โครงการคนดีศรีมูลนิธิ Word Document ขนาดไฟล์ 55.59 KB 146602
ปพ.5 ป.1/1 ปีการศึกษา 2563
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.1/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.24 KB 146375
ปพ.5ป.1/3วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.08 KB 146448
ปพ.5ป.1/1วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.13 KB 146485
ปพ.5ป.1/1วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.08 KB 146597
ปพ.5ป.1/1วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.97 KB 146462
ปพ.5ป.1/1วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.06 KB 146412
ปพ.5ป.1/1วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.07 KB 146742
ปพ.5ป.1/1วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.17 KB 146744
ปพ.51/1วิชาวิท Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.3 KB 146469
ปพ.51/1วิชาคณิต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.08 KB 146626
ปพ.5ป1/1วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.02 KB 146349
ปพ.5 ป.1/2 ปีการศึกษา 2563
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.1/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.68 KB 146790
ปพ.5ป.1/3วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.82 KB 146397
ปพ.5ป.1/2วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.82 KB 146627
ปพ.5ป.1/2วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.82 KB 146603
ปพ.5ป.1/2วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.98 KB 146780
ปพ.5ป.1/2วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.99 KB 146661
ปพ.5ป.1/2วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.97 KB 146746
ปพ.5ป.1/2วิชาวิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 559.11 KB 146538
ปพ.5ป.1/2วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.96 KB 146708
ปพ.5ป.1/2วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.92 KB 146355
ปพ.5 ป.1/3 ปีการศึกษา 2563
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.1/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.06 KB 146554
ปพ.5ป.1/3วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.61 KB 146340
ปพ.5ป.1/3วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.73 KB 146348
ปพ.5ป.1/3วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.61 KB 146552
ปพ.5ป.1/3วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.66 KB 146730
ปพ.5ป.1/3วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.72 KB 146388
ปพ.5ป.1/3วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.73 KB 146535
ปพ.5ป.1/3วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.76 KB 146371
ปพ.5ป.1/3วิชาวิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.86 KB 146553
ปพ.5ป.1/3วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.63 KB 146721
ปพ.5ป.1/3วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.59 KB 146555
ปพ.5 ป.2/1 ปีการศึกษา 2563
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.2/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 203.58 KB 146752
ปพ.5ป.2/1วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.74 KB 146561
ปพ.5ป.2/1วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.66 KB 146717
ปพ.5ป.2/1วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.61 KB 146727
ปพ.5ป.2/1วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.68 KB 146484
ปพ.5ป.2/1วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.68 KB 146438
ปพ.5ป.2/1วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.79 KB 146440
ปพ.5ป.2/1วิชาวิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.89 KB 146420
ปพ.5ป.2/1วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.74 KB 146340
ปพ.5ป.2/1วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.7 KB 146531
ปพ.5 ป.2/2 ปีการศึกษา 2563
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.2/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 203.82 KB 146579
ปพ.5ป.2/2วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.22 KB 146383
ปพ.5ป.2/2วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.7 KB 146644
ปพ.5ป.2/2ศิลปะ/ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.53 KB 146395
ปพ.5ป.2/2วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.6 KB 146545
ปพ.5ป.2/2วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.75 KB 146516
ปพ.5ป.2/2วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.72 KB 146537
ปพ.5ป.2/2วิชาวิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.74 KB 146590
ปพ.5ป.2/2วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.6 KB 146722
ปพ.5ป.2/2วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.56 KB 146595
ปพ.5 ป.2/3 ปีการศึกษา 2563
ปพ.5ป..2/3วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.07 KB 146640
ปพ.5ป..2/3วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.2 KB 146408
ปพ.5ป..2/3วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.04 KB 146770
ปพ.5ป..2/3วิชาสุขศึษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.25 KB 146712
ปพ.5ป..2/3วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.1 KB 146510
ปพ.5ป..2/3วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.23 KB 146353
ปพ.5ป..2/3วิชาวิทยาศาสตร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.25 KB 146771
ปพ.5ป..2/3วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.11 KB 146713
ปพ.5ป.2/3วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 557.19 KB 146378
ปพ.5 ป.3/1 ปีการศึกษา 2563
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.3/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 203.7 KB 146479
ปพ.5ป..3/1วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.37 KB 146662
ปพ.5ป.3/1วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.51 KB 146726
ปพ.5ป..3/1วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.32 KB 146589
ปพ.5ป..3/1วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.39 KB 146393
ปพ.5ป..3/1วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.37 KB 146681
ปพ.5ป..3/1วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.5 KB 146709
ปพ.5ป..3/1วิชาวิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.66 KB 146543
ปพ.5ป..3/1วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.36 KB 146747
ปพ.5ป.3/1วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.33 KB 146657
ปพ.5 ป.3/2 ปีการศึกษา 2563
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.3/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.35 KB 146546
ปพ.5ป..3/2วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.26 KB 146534
ปพ.5ป.3/2วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.23 KB 146389
ปพ.5ป..3/2วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.19 KB 146692
ปพ.5ป..3/2วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.25 KB 146483
ปพ.5ป..3/2วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.27 KB 146513
ปพ.5ป..3/2วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.35 KB 146662
ปพ.5ป..3/2วิชาวิทยาศาสตร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.39 KB 146548
ปพ.5ป.3/2วิชาคณิต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.41 KB 146477
ปพ.5ป.3/2วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.2 KB 146511
ปพ.5 ป.3/3 ปีการศึกษา 2563
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.3/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.44 KB 146676
ปพ.5ป..3/3วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.34 KB 146714
ปพ.5ป.3/3วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.32 KB 146554
ปพ.5ป..3/3วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.27 KB 146441
ปพ.5ป..3/3วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.35 KB 146548
ปพ.5ป..3/3วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.37 KB 146407
ปพ.5ป..3/3วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.49 KB 146653
ปพ.5ป..3/3วิชาวิทยาศาสตร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.5 KB 146531
ปพ.5ป3/3วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.16 KB 146684
ปพ.5ป.3/3วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.12 KB 146524
ปพ.5 ปีการศึกษา 2563 ป.4/1
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.4 KB 146775
ปพ.5 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 569.79 KB 146458
ปพ.5 วิชาการงานอาชีพ ป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 569.76 KB 146407
ปพ.5 วิชา ศิลปะ ดนตรี ป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 569.81 KB 146785
ปพ.5 วิชาสุขศึกษาพลศึกษา ป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 569.73 KB 146366
ปพ.5 วิชาประวัติศาสตร์ ป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 569.98 KB 146692
ปพ.5 วิชาสังคม ป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 569.88 KB 146407
ปพ.5 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 569.71 KB 146693
ปพ.5 วิชาคณิตศาสตร์ ป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 569.71 KB 146731
ปพ.5 วิชาภาษาไทย ป.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 569.67 KB 146544
ปพ.5 ปีการศึกษา 2563 ป.4/2
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.4/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.58 KB 146757
ปพ.5ป..4/2วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.26 KB 146616
ปพ.5ป.4/2วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.37 KB 146441
ปพ.5ป..4/2วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.33 KB 146665
ปพ.5ป.4/2วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.4 KB 146711
ปพ.5ป..4/2วิชาประวัติศาสร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.44 KB 146627
ปพ.5ป..4/2วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.52 KB 146675
ปพ.5ป..4/2วิชาวิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.54 KB 146404
ปพ.5ป4/2วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.3 KB 146358
ปพ.5ป.4/2วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.23 KB 146469
ปพ.5 ปีการศึกษา 2563 ป.4/3
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.4/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.42 KB 146640
ปพ.5ป..4/3วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.35 KB 146740
ปพ.5ป.4/3วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.34 KB 146433
ปพ.5ป..4/3วิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.3 KB 146569
ปพ.5ป.4/3วิชาสุขศึกษาพละศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.36 KB 146706
ปพ.5ป..4/3วิชาประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.38 KB 146532
ปพ.5ป..4/3วิชาสังคม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.48 KB 146418
ปพ.5ป..4/3วิชาวิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.49 KB 146759
ปพ.5ป4/3วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.36 KB 146753
ปพ.5ป.4/3วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 558.19 KB 146635
ปพ.5 ปีการศึกษา 2563 ป.6/1
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.92 KB 146687
ปพ.5 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.64 KB 146425
ปพ.5 วิชาการงานอาชีพ ป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.59 KB 146715
ปพ.5 วิชาศิลปะดนตรี ป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.7 KB 146346
ปพ.5 วิชาสุขศึกษาพลศึกษา ป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.7 KB 146674
ปพ.5 วิชาประวัติศาสตร์ ป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.8 KB 146630
ปพ.5 วิชาสังคม ป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.8 KB 146779
ปพ.5 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.81 KB 146517
ปพ.5 วิชาคณิตศาสตร์ ป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.65 KB 146669
ปพ.5 วิชาภาษาไทย ป.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.62 KB 146542
ปพ.5 ปีการศึกษา 2563 ป.6/2
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.74 KB 146627
ปพ.5 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.51 KB 146346
ปพ.5 วิชาการงานอาชีพ ป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.47 KB 146774
ปพ.5 วิชาศิลปะดนตรี ป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.44 KB 146360
ปพ.5 วิชาสุขศึกษาพลศึกษา ป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.47 KB 146509
ปพ.5 วิชาประวัติศาสตร์ ป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.6 KB 146704
ปพ.5 วิชาสังคม ป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.6 KB 146677
ปพ.5 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.66 KB 146676
ปพ.5 วิชาคณิตศาสตร์ ป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.44 KB 146700
ปพ.5 วิชาภาษาไทย ป.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.46 KB 146535
ปพ.5 ปีการศึกษา 2563 ป.6/3
ภาษาอีังกฤษสื่อสารป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 205.14 KB 146790
ปพ.5 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.49 KB 146516
ปพ.5 วิชาการงานอาชีพ ป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.46 KB 146362
ปพ.5 วิชาศิลปะดนตรี ป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.29 KB 146558
ปพ.5 วิชาสุขศึกษาพลศึกษา ป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.38 KB 146691
ปพ.5 วิชาประวัติศาสตร์ ป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.57 KB 146507
ปพ.5 วิชาสังคม ป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.58 KB 146371
ปพ.5 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.62 KB 146765
ปพ.5 วิชาคณิตศาสตร์ ป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.41 KB 146527
ปพ.5 วิชาภาษาไทย ป.6/3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 570.45 KB 146427